मुख्यपृष्ठ

जिल्हा प्रशासन

जिल्हाधिकारी
श्री शैलेश नवाल, आय.ए.एस.

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथे कार्यरत अधिकारी यांची नावे खालील तक्त्यात दिले आहे.

अ.क्र.
पदनाम
नाव
1
जिल्हाधिकारी
श्री शैलेश नवाल, आय.ए.एस.
2
अपर जिल्हाधिकारी
श्री. संजय दैने
3
निवासी उपजिल्हाधिकारी
श्रीमती राजलक्ष्मी शहा
4
उपजिल्हाधिकारी निवडणूक
श्रीमती स्मिता पाटील (प्रभारी)
5
उपजिल्हाधिकारी रोहयो
स्मिता पाटील
6
जिल्हा पुरवठा अधिकारी
श्री अनिल बन्सोड
7
उपजिल्हाधिकारी भूमी संपादन (विमाविप)
श्री. चंद्रभान पराते
8
उपजिल्हाधिकारी भूमी संपादन (उवप्र)
श्री. प्रकाश शर्मा (प्रभारी)
9
जिल्हा नियोजन अधिकारी
श्री. अरविंद टेंभूर्णे
10
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी
श्री. सी.एस.ठवले
11
उपजिल्हाधिकारी भूसुधार
श्री. प्रमोद कदम
12
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
श्री.इम्रान शेख
13
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सामान्य
श्रीमती राजलक्ष्मी शहा
14
उपजिल्हाधिकारी निम्न वर्धा
श्रीमती राजलक्ष्मी शहा
15
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
श्रीमती राजलक्ष्मी शहा
16
पी.ए.
श्री. एच व्ही हाडके / श्री.एम.ए. शेख
17
अधिक्षक
श्री. प्रमोद कदम

महसूल अधिकारी विभागनिहाय नाव ( उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार)

वर्धा उप विभाग

अ.क्र.
पदनाम
नाव
1
उपविभागीय अधिकारी
श्रीमती वर्षा लांडगे
2
तहसिलदार, वर्धा
श्री. एम.आर.चव्हाण
3
तहसिलदार, देवळी
श्रीमती तेजस्वीनी जाधव
4
तहसिलदार, सेलु
श्री महेंद्र सोनोने

आर्वी उप विभाग

अ.क्र.
पदनाम
नाव
1
उपविभागीय अधिकारी
श्री. प्रकाश शर्मा
2
तहसीलदार आर्वी
श्री. विजय पवार
3
तहसीलदार आष्टी
श्रीमती सीमा गजभिये
4
तहसीलदार कारंजा
श्री. सचिन कुमावत

हिंगणघाट उपविभाग

अ.क्र.
पदनाम
नाव
1
उपविभागीय अधिकारी
श्री समाधान शेंडगे
2
तहसीलदार समुद्रपूर
श्री. दिपक कारंडे
3
तहसीलदार हिंगणघाट
श्री सचिन यादवमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा
श्री अजय गुल्हाने, IASपोलीस अधीक्षक, वर्धा
श्रीमती निर्मला देवी एस., IPS