सूचना व घडामोडी

 • वर्धा जिल्ह्याकरिता जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्या
 • विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकालत्रक जानेवारी 2018
 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वर्धा - कंत्राटी पदाकारीता जाहिरात
 • जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक सदर करण्यास मुदतवाढ
 • जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक
 • कोतवाल संवर्गाची ०१.०१.२०१८ ची प्रारूप ज्येष्ठता यादी
 • राज्य उत्पादन शुल्क विभाग - ग्रामरक्षक दल माहिती पुस्तिका
 • दि.1.1.2018 ची अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
 • दि.1.1.2018 ची वाहन चालक संवर्गाची अंतीम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
 • दि.31 जानेवारी, 2018 अखेर गट-क व गट-ड संवर्गाची जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची
 • National Health Mission Accountant (NDCP) and Para Medical Staff पात्र व अपात्र उमेदवार यादी
 • महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा अंतर्गत अनुकंपा (गट क व गट ड) प्रतीक्षासुची
 • कृषी सहायक पद भरती जाहिरात
 • दि.1.1.2018 ची शिपाई संवर्गाची अंतीम जेष्ठता यादी.
 • वर्धा जिल्ह्यातील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्रे.
 • दि.1.1.2018 ची वाहन चालक संवर्गाची जेष्ठता यादी.
 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा वर्धा - कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात
 • दिनांक 1.1.2018 ची कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी
 • दिनांक 1.1.2018 ची अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी
 • मृद व जलसंधारण कामे करण्यासाठी मशीन धारकांची नोंदणी करणेबाबत
 • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ चे लाभार्थ्यांची यादी.
 • दिनांक 1.1.2018 ची शिपाई संवर्गाची एकत्रित जेष्ठता यादी
 • जिल्हा खाणकाम योजना समिती चे सभावृत्त.
 • रेतीघात निर्गातीकारिता ई निविदा व ई लिलाव स्थगिती सूचना
 • आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांना सूचना व प्रवर्गनिहाय अंतिम गुणवत्ता यादी.
 • खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.
 • रेतीघात निर्गातीकारिता ई निविदा व ई लिलाव सूचना
 • आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांना सूचना व गुणवत्ता यादी
 • लसीकरण क्षेत्र सानियन्त्रक पदासाठी उमेदवारांची निवड यादी. - जिल्हा परिषद, वर्धा
 • बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदाचे पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
 • ०१/०१/२०१७ ची अ का ज्येष्ठता सूची
 • ०१/०१/२०१७ ची क ली ज्येष्ठता सूची
 • ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१७ ची तलाठी ज्येष्ठता सूची
 • जाहीर नोटीस - २२० के व्ही सबस्टेशन बाबत - भूसंपादन अधिकारी, आर्वी
 • भूसंपादन प्रकरणांची अधिसूचना मौजा सेलु तालुका वर्धा
 • ई निविदा - हिंगणघाट येथे सेफ सिटी प्रोजेक्ट राबविण्याकरिता CCTV Camera, नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे.
 • विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जुलै-17 चा निकाल
 • जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर शासकीय सदस्यांची नियुक्ती जाहिरात.
 • जिल्हा खाणकाम योजना समिती चे सभावृत्त.
 • अव्वल कारकून संवर्गाची दि 1.1.2017 ची प्रारंभीक जेष्ठता सूचॣी
 • विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक पदाकरिता जाहिरात.
 • जिल्हा खाणकाम योजना समिती सभा दि ०६/०७/२०१७ चे इतिवृत्त.
 • ई निविदा सूचना - मनुष्यबळ पुरविण्याकरीता संस्थेची नेमणूक
 • जिल्हा नियोजन समिती वर्धा - ई निविदा सूचना.
 • वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
 • वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. १ जानेवारी २०१७ ची ज्येष्ठता यादी.
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदभरती सन-2017
 • जाहीरनामा:- कार्यालय तहसीलदार वर्धा
 • वाहन चालक जेष्ठता यादी1.1.2017
 • जाहिरात - मेडिकल ऑफिसर जिल्हा परिषद वर्धा
 • लिलाव जाहीरनामा
 • निविदा- आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण (कार्यशाळा) - मुदत वाढ
 • निविदा सूचना-आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यामध्ये रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक लावण्याबाबत - मुदत वाढ
 • निविदा- आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण (कार्यशाळा) - मुदत वाढ
 • निविदा सूचना-आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यामध्ये रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक लावण्याबाबत
 • निविदा- आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण (कार्यशाळा) निविदा जाहिरात
 • निविदा-आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यामध्ये रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक लावण्याबाबत
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा अंतर्गत गट-क व गट-ड करिता ठेवण्यात येणारी सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द करण्याबाबत.
 • आत्मा वर्धा कार्यालयासाठी call basis तत्वावर वाहन पुरविन्याबाबत निविदा
 • तलाठी संवर्गाची दि १/१/२०१७ ची प्रारूप ज्येष्ठता यादी
 • मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि १/१/२०१७ ची प्रारूप ज्येष्ठता यादी
 • जिल्हा नियोजन समिती जि.का. वर्धा अंतर्गत विकास कामांकरिता पेनेल वर आर्किटेक व कन्सल्टट नियुक्तीबाबत चे Request for Proposal करिता निविदा - शुद्धीपत्रक
 • लेखन सामुग्री व तत्सम पुरवठा करणेबाबत निविदा
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - दिनांक 24-3-2017 रोजी झालेल्या मुलाखतीचा निकाल
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय - विशेष सरकारी अभियोक्ता पदभरती
 • विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2016 चा निकाल (लिपीक संवर्ग )
 • कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत 2015-16 करीता जिल्हयाचा एस.आर.ई.पी. डाटा प्रोसेसींग करण्याकरीता निविदा
 • भूसंपादन प्रकरणांची अधिसूचना मौजा कुटकी तालुका वर्धा
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती-मुलाखत दिनांक 24/03/2017
 • जिल्हा नियोजन समिती जि.का. वर्धा अंतर्गत विकास कामांकरिता पेनेल वर आर्किटेक व कन्सल्टट नियुक्तीबाबत चे Request for Proposal करिता निविदा
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील संगणक, प्रिंटर व इतर साहित्याची देखभाल व दुरुस्तीसाठी देखभाल दुरुस्ती करार करावयाचा असल्याने निविदा मागविण्यात येत आहे
 • कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती लेखी परीक्षा दिनांक 05/03/2017 चा निकाल.
 • जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा - निविदा सूचना
 • जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक - अंतिम मतदार यादी
 • शिपाई संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी - दि ०१/०१/२०१७
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम - लेखी परीक्षा व मुलाखतीबाबत
 • भूसंपादन प्रकरणांची अधिसूचना मौजा कुटकी तालुका वर्धा
 • जिल्हा खाणकाम योजना - मंजूर यादी
 • कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी
 • जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा - निविदा सूचना
 • अव्वल कारकून अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • अव्वल कारकून अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • कनिष्ठ लिपिक अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • दि 01.01.2016 ची तालाठींची अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण वसर्वेक्षण कार्यक्रम - कंत्राटी पदभरती २०१६-२०१७
 • जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गण अंतिम प्रभाग रचना
 • वैद्यकीय अधिकारी भरती - समान्य रुग्णालय, वर्धा
 • जिल्हा खाणकाम योजना समिती सभा दि १९/१०/२०१६ चे सभावृत्त
 • सतर्कता आयोग तर्फे सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा घेण्याचे आवाहन
 • अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा” या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज
 • दि 01.01.2016 ची मंडळ अधिकाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • भूमिसंपादन अधिसूचना - मौजा माळेगाव, तालुका - आर्वी, जिल्हा - वर्धा
 • जिल्हापरिषद गट व पंचायत समिती गण प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह मसुदा प्रसिद्धी.
 • तलाठी पद भरती-२०१६ - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
 • सामाजिक अंकेक्षण विभागीय समन्वयक / जिल्हा साधन व्यक्ती कंत्राटी पदाकरिता उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी
 • अव्वल कारकून संवर्गाची १.१.२००५ ते १.१.२०१६ ची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्धी
 • अव्वल कारकून संवर्गाची १.१.१९९९ ते ३१.१२.२००४ ची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्धी
 • कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची १.१.१९९९ ते १.१.२०१६ पर्यंतची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध
 • खासदार/आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत साहित्य खरेदी निविदा
 • जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका - 2017 जाहीर सभेचे प्रकटन
 • ई निविदा - लेखन सामुग्री व तत्सम पुरवठा
 • तलाठी पदभरती २०१६ - दि ११-९-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल
 • मग्रारोहयो अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामाचे १०० फोटो काढण्याबाबतची निविदा
 • रेतीघात निर्गातीकारिता ई निविदा व ई लिलाव सूचना
 • वर्धा जिल्ह्यातील रुग्णालयाकरिता वैद्यकीय अधिकारी गट अ च्या नियुक्ती आदेश
 • तलाठी पदभरती २०१६ - दि ११-९-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची अंतिम उत्तर तालिका
 • राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) data एन्ट्री करिता एजेन्सी नियुक्त करणे करिता निविता/कोटेशन
 • जिल्हा खाणकाम योजना समिती सभा - सभावृत्त
 • जिल्हा परीषद व पंचायत समिती प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2
 • जिल्हा परीषद व पंचायत समितीबाबत प्रभाग रचना कार्यक्रम
 • गट ड सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षसुची
 • गट क सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षसुची
 • तलाठी पदभरती 2016 जाहिरात
 • वर्धा सेफ सिटी CCTV सर्वेलंस - ई निविदा सूचना
 • भूसंपादन अधिनियम कलम 21(1) खाली जाहीर नोटीस
 • वर्धा जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्याकरिता दि ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी होणाऱ्या मुलाखतीकरिता उमेदवारांची यादी
 • नगर परिषद आर्वी ची सुधारित प्रभाग रचना प्रसिद्ध दि २७.०७.२०१६
 • दि 01.01.2016 ची कोतवालांची अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक 2016-17 - प्रभाग निहाय लोकसंख्या ,प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण
 • दि 01.01.2016 ची कोतवालांची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
 • व्हिडीओ गेम पार्लर व क्लब कार्ड रुमची यादी
 • राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान यांचे छायाचित्र प्रदर्शित करण्याबाबत
 • दि 01.01.2016 ची कनिष्ठ लिपिकांची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
 • दि 01.01.2016 ची मंडळ अधिकाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
 • दि 01.01.2016 ची तलाठयांची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
 • स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतींची माहिती.
 • दिनांक 29.9.2009 पूर्वीची वर्धा जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची माहिती.
 • जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची दि. ०१/०१/२०१६ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची
 • महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा २०१५ चा निकाल (तलाठी संवर्ग)
 • विविध बँकांच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांची यादी
 • अनुकंपा नियुक्तीबाबत जाहीरनामा
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा अंतर्गत अनुकंपा (गट क व गट ड) ची अंतिम प्रतीक्षा यादी
 • भूसंपादन प्रकरणांची अधिसूचना
 • माहे मे ते ऑगस्ट 2016 ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम मतदान दिंनांक 17 एप्रिल 2016
 • मालमत्ता लिलाव जाहीर सूचना - तहसील कार्यालय, सेलु
 • निविदा सूचना - प्रकल्प संचालक, आत्मा, वर्धा
 • सावकारी कर्जमाफी सभा दि.16/02/2016
 • जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा - निविदा सूचना
 • नगर रचनाकार, कार्यालय, वर्धा - जाहीर सूचना
 • भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, वर्धा - कंत्राटी रसायनी, प्रयोगशाळा सहायक पदाकरिता निवड यादी, प्रतीक्षा यादी.
 • सावकारी कर्जमाफी सभा दि. २९-१२-२०१५
 • सावकारी कर्जमाफी सभा दि. १२-१२-२०१५
 • सावकारी कर्जमाफी चौथी सभा
 • सावकारी कर्जमाफी तिसरी सभा
 • सावकारी कर्जमाफी दुसरी सभा
 • सावकारी कर्जमाफी
 • शेतकरी लाभार्थी कार्ड धारकांची यादी - तालुका समुद्रपूर
 • शेतकरी लाभार्थी कार्ड धारकांची यादी - तालुका हिंगणघाट
 • संगणक व इतर यंत्र सामुग्रीच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करीता निविदा.
 • जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसुल कार्यालयामार्फत नागरीकांना पुरविण्यात आलेल्या लोकसेवा कालमर्यादा अधिसुचना
 • प्रेस नोट - पीक कर्जासंबंधी तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक - 07152250099
 • सांसद आदर्श ग्राम योजना
 • महा ईगव्हर्नंस पुस्तकामध्ये वर्धा जिल्हायाचा उल्लेख -आधार कार्डानुसार थेट लाभार्थ्यांना थेट लाभ