मुख्यपृष्ठ

निविदा

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक
पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई निविदा सूचना
रेतीघात निर्गातीकारिता ई निविदा व ई लिलाव स्थगिती सूचना
रेतीघात निर्गातीकारिता ई निविदा व ई लिलाव सूचना
आत्मा वर्धा कार्यालयासाठी call basis तत्वावर वाहन पुरविन्याबाबत निविदा
जिल्हा नियोजन समिती जि.का. वर्धा अंतर्गत विकास कामांकरिता पेनेल वर आर्किटेक व कन्सल्टट नियुक्तीबाबत चे Request for Proposal करिता निविदा - शुद्धीपत्रक
लेखन सामुग्री व तत्सम पुरवठा करणेबाबत निविदा
कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत 2015-16 करीता जिल्हयाचा एस.आर.ई.पी. डाटा प्रोसेसींग करण्याकरीता निविदा
जिल्हा नियोजन समिती जि.का. वर्धा अंतर्गत विकास कामांकरिता पेनेल वर आर्किटेक व कन्सल्टट नियुक्तीबाबत चे Request for Proposal करिता निविदा
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील संगणक, प्रिंटर व इतर साहित्याची देखभाल व दुरुस्तीसाठी देखभाल दुरुस्ती करार करावयाचा असल्याने निविदा मागविण्यात येत आहे
जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा - निविदा सूचना
ई निविदा - लेखन सामुग्री व तत्सम पुरवठा
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) data एन्ट्री करिता एजेन्सी नियुक्त करणे करिता निविता/कोटेशन
ईनिविदा सूचना - सनदी लेखापाल नियुक्ती बाबत, EGS विभाग, वर्धा
निविदा सूचना - प्रकल्प संचालक, आत्मा, वर्धा
जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा - पर्यटन पुस्तिका छपाई - ई निविदा सूचना
जिल्हाधिकारी कार्यालय (पूरवठा विभाग), वर्धा - निविदा सूचना
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा चे संकेतस्थळ तयार करणेकरीता - ई-निविदा सूचना.
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील पदभरतीसाठी उत्तरपत्रीका छपाई व ओमआर पध्दतीने तपासणीचे काम करण्यासाठी निविदा
नियंत्रीत साखर वाहतूक ई निविदा सूचना
आधार नोंदणीसाठी एजेन्सीची नियुक्तीची इ-फेरनिविदा
निविदा सूचना - नझुल प्रकरणांची स्कॅनिंग, डाटा एन्ट्री