मुख्यपृष्ठ

वर्ध्यातील लोहमार्ग थांबे वेळापत्रक (वर्धा) वेळापत्रक (सेवाग्राम)

  तालुकानिहाय रेल्वे स्टेशन

अ.क्र. तहसिल स्टेशनचे नाव गेज विभाग
1 वर्धा 1)वर्धा 2)सेवाग्राम 3)वरुड 4)भूगाव5)दहेगाव 6)सोनेगाव ब्रॉड गेज मध्य
2 देवली 1) पुलगाव‍ 2) कवठा ब्रॉड गेज मध्य
3 सेलु 1) सेलु रोड 2) सिंदी 3) तुळजापूर ब्रॉड गेज मध्य
4 आर्वी 1)आर्वी 2)विरुळ 3)रोहाणा 4)पाचेगाव 5)खुबगाव 6)सोरता नॅरो गेज मध्य
5 आष्टी -- -- --
6 कारंजा -- -- --
7 हिंगणघाट 1) हिंगणघाट 2) वाघोली 3) येनोर 4) नागरी ब्रॉड गेज मध्य
8 समुद्रपुर -- -- --