जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक - अंतिम मतदार यादी
अ.क्र. गट
1 गट 1
2 गट 2
3 गट 3
4 गट 4
5 गट 5
6 गट 6
7 गट 7
8 गट 8
9 गट 9
10 गट 10
11 गट 11
12 गट 12
13 गट 13
14 गट 14
15 गट 15
16 गट 16
17 गट 17
18 गट 18
19 गट 19
20 गट 20
21 गट 21
22 गट 22
23 गट 23
24 गट 24
25 गट 25
26 गट 26
27 गट 27
28 गट 28
29 गट 29
30 गट 30
31 गट 31
32 गट 32
33 गट 33
34 गट 34
35 गट 35
36 गट 36
37 गट 37
38 गट 38
39 गट 39
40 गट 40
41 गट 41
42 गट 42
43 गट 43
44 गट 44
45 गट 45
46 गट 46
47 गट 47
48 गट 48
49 गट 49
50 गट 50
51 गट 51
52 गट 52