बंद

स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र नुतनीकरण करणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     स्वस्त धान्य दुकानदाराचा अर्ज.
2.     नुतनीकरण फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत.
3.     स्वस्त धान्य दुकानाचे मुळ प्राधिकारपत्र
4.     तहसिलदारांचे पत्र.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. साविव्य -1097/प्र.क्र.8038/नापु.-28, दिनांक 20 डिसेंबर 1997.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1.      स्वस्त धान्य दुकानदाराचा अर्ज.
2.      स्वस्त धान्य दुकानाचे मुळ प्राधिकारपत्र
3.      नुतनीकरण फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत.
4.      तहसिलदारांचे पत्र.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क नुतनीकरण दर तीन वर्षाकरिता र. रु. 60/-
विलंब झाल्यास प्रतिदिन रु. 50/- प्रमाणे व अनामत रक्कम ग्रामीण भागासाठी रु. 2000/- न.पा. क्षेत्रासाठी र. रु. 4000/- , म.न.पा. क्षेत्रासाठी र रु.6000/-. स्वयंसहायता बचत गटाला रास्तभाव दुकाने/ अधिकृत शिधावाटप दुकाने/ किरकोळ केरोसीन परवाना- अनामत रक्कम 5000/-

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत -चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा पुरवठा अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 90 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com