बंद

कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

28/06/2022 31/12/2022 पहा (586 KB)