बंद

जाहीरनामा -जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक सयंत्रे .वाटर कुलर,वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार २०२१-२२

जाहीरनामा -जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक सयंत्रे .वाटर कुलर,वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार २०२१-२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीरनामा -जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक सयंत्रे .वाटर कुलर,वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार २०२१-२२

जाहीरनामा -जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक सयंत्रे .वाटर कुलर,वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार २०२१-२२

25/06/2021 08/07/2021 पहा (626 KB) Computer & Printer (4 MB) Air Conditioners (2 MB)