बंद

दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये

दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये

दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये.

30/03/2021 31/03/2022 पहा (940 KB)