बंद

दि 31.05.2022 रोजी बदलीस पात्र असणा-या व पदावधी पुर्ण झालेल्या गट क संवर्गतील (अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, वाहन चालक) कर्मचा-यांची यादी

दि 31.05.2022 रोजी बदलीस पात्र असणा-या व पदावधी पुर्ण झालेल्या गट क संवर्गतील (अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, वाहन चालक) कर्मचा-यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि 31.05.2022 रोजी बदलीस पात्र असणा-या व पदावधी पुर्ण झालेल्या गट क संवर्गतील (अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, वाहन चालक) कर्मचा-यांची यादी

दि 31.05.2022 रोजी बदलीस पात्र असणा-या व पदावधी पुर्ण झालेल्या गट क संवर्गतील (अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, वाहन चालक) कर्मचा-यांची यादी

17/05/2022 31/05/2022 पहा (309 KB) महसूल सहायक (943 KB) मंडळ अधिकारी (331 KB) अव्वल कारकून (439 KB)