बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना.(माळेगांव, भिवापूर, पाढेगाव, तळेगाव, आलोडा, बाळापूर)

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना.(माळेगांव, भिवापूर, पाढेगाव, तळेगाव, आलोडा, बाळापूर)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना.(माळेगांव, भिवापूर, पाढेगाव, तळेगाव, आलोडा, बाळापूर)

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना.(माळेगांव, भिवापूर, पाढेगाव, तळेगाव, आलोडा, बाळापूर)

17/09/2019 17/10/2019 पहा (4 MB)