बंद

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा .देऊळगाव,कुटकी,नंदोरा,पळसगाव,वाबगाव,वायगाव,ताम्भा,इरापूर,चुन्हाळा,सालोड,सैदापूर,डवलापूर,टाकळी दरणे,कांदेगाव जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा .देऊळगाव,कुटकी,नंदोरा,पळसगाव,वाबगाव,वायगाव,ताम्भा,इरापूर,चुन्हाळा,सालोड,सैदापूर,डवलापूर,टाकळी दरणे,कांदेगाव जिल्हा वर्धा)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा .देऊळगाव,कुटकी,नंदोरा,पळसगाव,वाबगाव,वायगाव,ताम्भा,इरापूर,चुन्हाळा,सालोड,सैदापूर,डवलापूर,टाकळी दरणे,कांदेगाव जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा .देऊळगाव,कुटकी,नंदोरा,पळसगाव,वाबगाव,वायगाव,ताम्भा,इरापूर,चुन्हाळा,सालोड,सैदापूर,डवलापूर,टाकळी दरणे,कांदेगाव जिल्हा वर्धा)

07/08/2020 09/09/2020 पहा (6 MB)