बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : 011-1078

आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष –दूरध्वनी 022-22027990, फॅक्स: 022-22026712

आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष जिल्हा वर्धा, महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष – 18002332383
नैसर्गिक आपत्ती नियोजन (PDF, 788 KB)