बंद

गावे

वर्धा जिल्ह्यातील गावांची नावे
अ.क्र. गावाचे नाव
1 कामठी
2 पवनूर
3 चाका
4 खानापूर
5 नरसुला
6 आमजी (मजरा)
7 सेवा
8 आंजी (मोठी)
9 पुलई
10 डोरली
11 चेंडकापूर
12 झाडगांव
13 बोरगांव (सा)
14 बोरगांव (नां)
15 पेठ
16 धुळवा
17 मांडवा
18 बेलगांव
19 उमरी (मेघे)
20 पांढरकवडा
21 गणेशपूर
22 तिगांव
23 दिग्रस
24 वायफड
25 कुरझडी (फो)
26 बोदड
27 दहेगांव (स्टे)
28 केळापूर
29 धामणगांव
30 वाठोडा
31 वागदरा
32 सिंदी (बु)
33 लोणसावळी
34 डोरली
35 दहेगांव (मि.)
36 आमला
37 पिपरी (मेघे)
38 पालकवाडी
39 नालवाडी
40 साटोडा
41 कारला
42 दत्तपूर
43 करतडा
44 म्हसाळा
45 आलोडी
46 बोरगांव (मेघे)
47 सावंगी (मेघे)
48 सिंदी (मेघे)
49 पवनार
50 महाकाळ
51 मुधापूर
52 वरुड
53 केदारवाडी
54 भिवापूर
55 कामथवाडा
56 सेवाग्राम
57 नांदोरा
58 नागापूर
59 शिरपूर
60 करंजी (भोगे)
61 सोेंडलापूर
62 खरांगणा (गोडे)
63 करंजी (काजी)
64 कुटकी
65 वायगांव
66 पवनी
67 मोरागंणा
68 मदनी
69 मुधापूर
70 इटलापूर
71 अब्दुलापूर
72 पुजई
73 बोंडापूर
74 गोंडापूर
75 तरोडा
76 सावली
77 साखरा
78 भुगांव
79 मांडवगड
80 जऊळगांव
81 बरबडी
82 चितोडा
83 चिंचाळा
84 सेलूकाटे
85 इंझापूर
86 केसलापूर
87 नेरी
88 तहारपूर
89 रामपूर
90 अमिनपुर
91 चुन्हाळा
92 वाल्हापूर
93 वडद
94 आजगांव
95 आसा
96 फत्तेपूर
97 सिरसगांव
98 आसाळा
99 जामनाळा
100 वायगांव (नि.)
101 देवांगण
102 पालोती
103 कुरझडी (जा)
104 जामठा
105 अशरफपूर
106 बनपूर
107 सालोड (हि)
108 माळेगांव
109 शामपूर
110 पडेगांव
111 भैयापूर
112 पडेगांव
113 हिरापूर
114 मेघापूर
115 निमगांव
116 आंबोडा
117 नेरी (रिठ)
118 सेलसुरा
119 येंगडदेव
120 नारायणपूर
121 बाळापूर
122 चिकणी
123 नारायणपूर
124 अफझलपूर
125 धोत्रा (रेल्वे)
126 नागठाणा
127 रोठा
128 तळेगाव (टा
129 सोनपेठ
130 आजन सरा
131 सोनेगांव (स्टे)
132 धोडरी
133 एकुर्ली
134 धोत्रा का
135 गोजी
136 रायफुली
137 तानापूर
138 दत्तापूर
139 येरणगांव
140 येसंबा
141 तळेगांव
142 भानखेडा
143 धानोरा
144 आष्टा
145 रघुनाथपूर
146 नारायणपूर
147 बाळापूर
148 मिरापूर
149 भिवापूर
150 दापोरी
151 शिवापूर
152 भवानपूर
153 दत्तापूर
154 सुलतानपूर
155 अंबापूर
156 गरमसुर
157 नवरगाव
158 जोगा
159 पारडी
160 अंभोरा
161 घोडेघाट
162 सुकळी
163 बोरी
164 सालई पेवठ
165 गोहदा कला
166 गोहदा खुर्द
167 मानोली
168 नानबर्डी
169 डोंगरगाव
170 सोंडी
171 सालई कला
172 आमगाव जंगली
173 दोडकी
174 हिंगणी
175 मोई
176 किन्ही
177 वानरविहीरा
178 धामणगाव
179 जुनेवाणी
180 आकोली
181 घोराड
182 जखाळा
183 डोरली
184 बिबी
185 रिंगणी
186 जुवाडी
187 धानोली गावंडे
188 ब्राम्हणी
189 खैरी
190 पिंपळशेंडा
191 पिंपळखुटा
192 निंबोली
193 बोरखेडी कला
194 बोथली
195 रिधोरा
196 तामसवाडा
197 रायपुर जंगली
198 रायपुर हेटी
199 खैरी
200 बिट बोरखेडी
201 झडशी
202 टाकळी झ.
203 गिरोली
204 बोरखेडी गा.
205 उमरगाव
206 काशिमपुर
207 चिंचोली
208 चारगाव
209 दौलतपूर
210 कृष्णापूर
211 आकोली
212 आमगाव म.
213 मदनी
214 म्हसाळा
215 खैरी
216 वडगाव म.
217 येळी
218 जामणी
219 केळी
220 सुकळी बाई
221 वानोडा
222 खेरडा
223 गिरनाला
224 सिंगोडा
225 तिरमलपूर
226 बिडसुकळी
227 क्षिरसमुद्र
228 बाभुळगाव
229 बाबापूर
230 मोहदरा
231 इटकी
232 गणेशपूर
233 वडगाव कला
234 अंतरगाव
235 वडगाव खुर्द
236 रेहकी कला
237 कामठी
238 हिवरा
239 इचोरा
240 कुऱ्हा
241 काशिमपुर
242 सुरगाव
243 कान्हापुर
244 गोंदापूर
245 मोहनापूर
246 नागटेकडी
247 सेलू
248 येंकापूर
249 धानोली मेघे
250 मोहनापूर
251 नवाबपूर
252 लेहकी खुर्द
253 बेलगाव
254 कोलगाव
255 कोटंबा
256 इंदापूर
257 लोंढापूर
258 कोल्ही
259 खडकी रिठ
260 सुकळी स्टे.
261 आर्वी लहान
262 मोर्चापूर
263 वाहीतपूर
264 शहापूर
265 दौलतपूर
266 जोगापूर
267 चिचघाट
268 केसलापूर
269 वाघापूर
270 जयपूर
271 मडका
272 चारमंडळ
273 तळोदी
274 खडका
275 महाबळा
276 इटाळा
277 जंगलापूर
278 किन्हाळा
279 गांगापूर
280 हेलोडी
281 बेलोडी
282 बोरगाव
283 हिवरा
284 पिपरा
285 गणेशपूर
286 डोरली
287 सिंदी रे.
288 दिग्रज
289 परसोडी
290 पळसगाव बाई
291 पहेलानपूर
292 शिवणगाव
293 बाखलापूर
294 हमदापूर
295 आलगाव
296 उत्तमपूर
297 चिंचोली
298 चानकी
299 देऊळगाव
300 हिवरा
301 कोपरा
302 टाकळी कि.
303 वघाळा
304 तुळजापूर
305 दिंदोडा
306 पिंपळगाव
307 मुकींदपूर
308 जुनगड
309 गायमुख
310 खापरी मुं.
311 शिवणगाव
312 चिंचोली
313 मोहगाव
314 सोनेगाव
315 मुंगापूर
316 केळझर
317 वडगाव जं.
318 सेलडोह
319 खडकी आ.
320 आमगाव ख.
321 धोंडगाव
322 सोमलगड
323 दहेगाव गो.
324 तुळजापुर रे.
325 खापरी ढो.
326 जुनोना
327 आजनगाव
328 धपकी
329 बोंडसुला
330 डबलापूर
331 गुंजखेडा
332 हिवरा (हा)
333 एकलासपूर
334 रंगनाथपुर
335 कवठा(रेल्वे)
336 कवठा(झो)
337 चिटकी
338 लक्ष्मीनारायणपूर
339 कुर्ला
340 शेकापूर
341 शेकापूर (झो)
342 नंदपूर
343 नाचणगांव
344 बच्छराजपूर
345 भवानपूर
346 हराळपूर
347 दहेगांव धांदे
348 आपटी
349 वाघोली
350 दत्तापूर
351 हुस्नापूर
352 शहापूर
353 हमदापूर
354 कोळोना घोडेगांव
355 कातोडा
356 घोडेगांव
357 रंगनाथपूर
358 नारायणपूर
359 गंगापूर
360 सावळा
361 कापुरवाडी
362 लोणी
363 पिपरी
364 एकांबा
365 ढोणापूर
366 त्रयंबकपूर
367 इंझाळा
368 सोनोरा (ढो)
369 निमगव्हाण
370 बाभुळगांव(खो)
371 आकापूर
372 कांदेगाव
373 कविठगांव
374 शेंदरी
375 तळणी(भा)
376 तांभा
377 सावंगी (येंडे)
378 नांदगांव
379 इरापूर
380 विजयगोपाल
381 रोहणी
382 हिवरा(का)
383 कोल्हापूर(रा)
384 मलातपूर
385 बाबापूर
386 कानगोकुळ
387 तळणी(खं)
388 चोंढी
389 रघाळा
390 हुरदानपूर
391 शिरपूर
392 खर्डा
393 वाबगांव
394 सैदापूर
395 गणेशपूर
396 हुस्नापूर
397 कर्मलापूर
398 कासीमपूर
399 भिडी
400 आकोली
401 दुरगडा
402 फत्तेपूर
403 बाभुळगांव(खो)
404 काजळसरा
405 ममदापूर
406 अडेगांव
407 गौळ
408 रायपूर
409 कृष्णापूर
410 चिखली
411 बोपापूर
412 दिघी
413 सोनेगांव(बाई)
414 दापोरी
415 चिचाळा
416 नसिरपूर
417 इंझापूर
418 गिरोली
419 पाथरी
420 ममदापूर
421 सरुळ
422 टाकळी(चना)
423 आलोडा
424 भोजनखेडा
425 जैतापूर
426 बाबापूर
427 सेपापूर
428 निमसडा
429 बोरगांव(आ)
430 मुंड
431 टाकळी(द)
432 वाटखेडा
433 कोल्हापूर(सिं)
434 रायपूर
435 सिंगरवाडी
436 जाफराबाद
437 मिर्झापूर
438 अंदोरी
439 मोमीनपूर
440 बोपापूर
441 खानापूर
442 चंद्रापूर
443 मोहनापूर
444 आंजी
445 गोविंदपूर
446 गंगापूर
447 ब-हाणपूर
448 आमिनपूर
449 दिलावरपूर
450 रुद्रापूर
451 मुरादपूर
452 बहादृरपूर
453 कोळोणा(चो)
454 टाकळी(खो)
455 मुसलाबाद
456 अजनावती
457 पिंपळगांव
458 आंबोडा
459 गोपाळपूर
460 आगरगांव
461 पळसगांव
462 तिमापूर
463 हिरापूर
464 मुरदगांव
465 नागझरी
466 मलकापूर
467 खडकी
468 बेलगांव
469 सोनेगाव
470 येसगांव
471 जामणी
472 देवळी
473 डागापूर
474 नांदोरा
475 इसापूर
476 डिगउोह
477 एकपाळा
478 रत्नापूर
479 मुरदगांव (खो)
480 वाई
481 परतोडा
482 देव्हाडा
483 गंगापुर
484 जळगाव
485 वर्ध
486 मनेरी
487 मांडला
488 टोकीवाडा
489 गोयवाडा
490 बोरगाव
491 खर्राशी
492 जामनेरा
493 खानवाडी
494 बोढाळा
495 येरझड
496 आजदापुर
497 इरगव्हान
498 इस्माईलपुर
499 बाजारवाडा
500 भाईपुर
501 मिरापुर
502 मूंड आर्वी
503 मुंड मायवाडी
504 मायवाडी
505 महमदपुर
506 सावळापुर
507 शाहबाजपुर
508 इशाकपुर
509 आर्वी
510 अहमदनगर
511 चांदनी रिठ
512 दौलतपुर
513 बेनोडा
514 माटोडा
515 शहापुर रिठ
516 शिंगोणा
517 जामनेरा
518 आष्टा
519 दाऊतपुर
520 एकलारा
521 खडकी
522 टाकरखेडा
523 शिरपुर
524 सा.दैालतपुर
525 रहिमाबाद
526 शहामहमदपुर
527 कर्माबाद
528 लाडेगाव
529 धनोडी
530 नांदपुर
531 अंबीकापुर
532 अहमदाबाद
533 इठलापुर
534 टेाणा
535 राजापुर
536 रुद्रापुर
537 नबाबपुर
538 सर्कसपुर
539 देवुरवाडा
540 जमालपुर
541 आगापुर
542 मानुलापुर
543 वागदा
544 वल्लीपुर
545 हैबतपुर
546 अहिरवाडा
547 वाठोडा
548 निंबोली
549 मिर्झापुर
550 रेाशनपुर
551 वाढोणा ठा
552 अल्लीपुर
553 नबाबपुर
554 महिमापुर
555 काशीमपुर
556 नेरी
557 पाचेगाव
558 नांदोरा
559 हरिशवाडा
560 बहादरपुर
561 हाशिमपुर
562 खुबगाव
563 अंतरडोह
564 हातला
565 भादेाड
566 मुर्तीजापूर
567 महमदपुर
568 बेारगाव हा
569 मिर्झापुर
570 बहादरपुर
571 बाबापुर
572 सावंगी
573 धनोडी
574 दिघी
575 सायखेडा
576 हिवरा
577 बोदड
578 वडगाव पांडे
579 वाई
580 दयापुर
581 लक्ष्मीपुर
582 अंबापुर
583 नागापुर
584 डोंगरगाव
585 मारडा
586 मलातपुर
587 दत्तापुर
588 रोहणा
589 शिरपुर
590 कवाडी
591 रेवती
592 गव्हाणखेडी
593 पारगोठाण
594 मुबारकपुर
595 पिपरी
596 चोरांबा
597 गैारखेडा
598 सालदरा
599 काकडदरा
600 पांजरा बो
601 सावरखेडा
602 हुसेनपुर
603 रामपुर
604 विरुळ
605 दर्यापुर
606 रेनकापुर
607 मानकापुर
608 सुकळी
609 नागझरी
610 हुसेनपुर
611 टाकळी
612 निजामपुर
613 पिंपळगाव
614 वडाळा
615 सालफळ
616 शहापुर
617 सोरटा
618 बाऱ्हासोनेगाव
619 रसुलाबाद
620 उर्मडा
621 कंचनपुर
622 सिरडा
623 हमदापुर
624 गाजीपुर
625 कृष्णापुर
626 बीड नागझरी
627 खैरी
628 परसोडी
629 बोरी
630 पाचोड
631 मुधापुर
632 खानापुर
633 पिंपळगाव
634 टेंभरी
635 दुधबर्डी
636 उमरी
637 आजनगाव
638 चिंचठाणा
639 राजनी
640 पाचोड
641 ठेका सारंगपुरी
642 सारंगपुरी
643 चिंचोली डांगे
644 अंबाझरी
645 नागझरी
646 टिटोणा
647 जामखुटा
648 हिवरा
649 हिवरा तांडा
650 हर्राशी
651 थार
652 बेढोणा
653 जिवापुर
654 तुळजापुर
655 बेल्हारा
656 बोरखेडी
657 वाढोणा
658 अडेगाव
659 ठेका अंबाझरी
660 जामठी
661 पांजरा
662 लाडणापुर
663 लहादेवी
664 हरदोली
665 दहेगाव मु
666 तरोडा
667 गुमगाव
668 खापरी
669 पिंपळखुटा
670 उमरी
671 किन्हाळा
672 सुकळी
673 चांदणी
674 बोथली कि.
675 भादोड
676 नटाळा
677 रत्नापुर
678 दिघी
679 पानवाडी
680 सुकळी
681 बेाथली
682 बालई मजरा
683 कासारखेडा
684 मोरांगणा
685 तळेगाव
686 पाटण
687 खरांगणा
688 नान्ही
689 विटपुर
690 वानरकुंड
691 महाकाळी
692 काचनुर
693 सहेली
694 सावद
695 खापरी
696 दहेगाव गोंडी
697 बोरखेडी
698 माळेगाव ठे
699 ब्राम्हणवाडा
700 ठेका सावद
701 माळेगाव काळी
702 मदना
703 वडाळा
704 वर्धपूर
705 भडकुंभ
706 उमरखेडा
707 कोपरा
708 सावंगा
709 पिंपळा
710 पंगापूर
711 थडी
712 बोरगांव
713 टुमनी
714 झाडगांव
715 सत्तारपूर
716 रोहणा
717 रंभापूर
718 शहापूर
719 सातनूर
720 मिलनपूर
721 नागाझरी
722 साहूर
723 पंचाळा
724 पोरगव्हाण
725 येनाडा
726 बोरखेडी
727 तारासावंगा
728 द्रुगवाडा
729 सालोरा
730 वाडेगाव
731 जामगाव
732 चिंचकुभा
733 शिवापूर
734 रुद्रापूर
735 पेट
736 धाडी
737 पांढुर्णा
738 आबाद किन्ही
739 थार
740 चामला
741 ठेकाकिन्ही
742 चेककिन्ही
743 परसोना
744 मलकापूर
745 लाखनवाडा
746 काकडदरा
747 ईसापूर
748 माणिकवाडा
749 कोल्हाकाळी
750 ठेकाकोल्हा
751 ठेकामोई
752 मोई
753 मुबारकपूर
754 बोरखेडी
755 करोला
756 वाडी
757 आष्टी
758 पेठअहमदपूर
759 रसुलपूर
760 मोमिनाबाद
761 नरसिंगपूर
762 ममदापूर
763 सिंदीविहीरा
764 सिरकुटनी
765 बाम्बर्डा
766 सुजातपूर
767 जमालपूर
768 नारायणपूर
769 नागझरी
770 शेकापूर
771 विश्वनगर
772 चिंचकुभा
773 रामगाव
774 साबापूर
775 रामपूर
776 नांदोरा
777 काशितपूर
778 अहमदपूर
779 शिरी
780 राजापूर
781 अजितपूर
782 रशिदपूर
783 घाटसूर
784 खानापूर
785 हुसेनाबाद
786 हुस्नाबाद
787 अल्लीपूर
788 गवळा
789 जुना अंतोरा
790 नविन अंतोरा
791 देवलाडी
792 जोलवाडी
793 अंबीकापूर
794 खंबीत
795 बेलोरा (बु.)
796 रायपूर
797 लहान आर्वी
798 लिंगापूर
799 जैतापूर
800 पिलापूर
801 येनाडा
802 सुजातपूर
803 विठठलपूर
804 जमरतपूर
805 सुबदा
806 परसोडा
807 चिंचोली
808 दलपतपूर
809 किन्हाळा
810 डोंगरगाव
811 सुंदरपूर
812 चेकबंदी
813 मुबारकपूर
814 यशवंतपूर
815 मिर्झापूर
816 जटाशंकर
817 खडकी
818 शेरपूर
819 गोदावर
820 नरसापूर
821 वाघोली
822 सिरसोली
823 टेकोडा
824 ईस्माईलपूर
825 मुनीमपूर
826 ब्राम्हणवाडा
827 भारसवाडा
828 आनंदवाडी
829 अजितपूर
830 नवाबपूर
831 टैंभा
832 दौलतपूर
833 अब्दूलपूर
834 सोनापूर
835 बहादरपूर
836 देवगाव
837 दुर्गापूर
838 चिस्तूर
839 बेलोरा
840 खडका
841 भिष्णुर
842 महादापूर
843 अबजलपूर
844 सय्यदपूर
845 बोडणापूर
846 रानवाडी
847 हरीषवाडा
848 अंतापूर
849 तळेगांव
850 इंदरमारी
851 काकडदरा
852 रामदरा
853 अलोडा
854 जुनोना
855 साकीदापूर
856 दाऊतपूर
857 सुसुंद्रा
858 बेलगाव
859 बोटोना
860 धानोरा
861 वाघोडा
862 तरोडा
863 जुनोना
864 पारडी
865 परडी हेटी
866 मेंढागड
867 सावरडाह
868 रिधापुर
869 सावळी बु.
870 पालोरा
871 एकांबा
872 सारवाडी
873 किन्हाळा
874 जसापुर
875 एकार्जुन
876 चिंचोली
877 माळेगाव काळी
878 माळेगाव ठेका
879 रानवाडी
880 रगडगाव
881 पांजरा बंगला
882 नरसिंगपुर
883 बोंदरठाणा
884 सोनेगाव मु.
885 सेलगाव उमाटे
886 धामकुंड
887 जुनापानी
888 बोरगाव ढोले
889 राजनी
890 भालेवाडी
891 सोनेगाव
892 ऊमरी
893 पिपरी
894 पिलापुर
895 गारपिट
896 येनगाव
897 लिंगामांडवी
898 दाभा
899 शेकापुर
900 धावडी बु.
901 धावडी खु.
902 नागलवाडी
903 कारंजा
904 गोधनी
905 नारा
906 आजनादेवी
907 तरोडा
908 वाघोडा
909 खापरी
910 टोंगलापुर
911 पांजरागोंडी
912 चोपन
913 फेफरवाडा
914 ब्राम्हणवाडा
915 येल्हाटी रिठ
916 गुंडमुंड रिठ
917 खैरवाडा
918 दानापुर
919 महादापुर
920 घुघुस
921 ठाणेगाव
922 मोर्शी
923 सारसी
924 चंदेवानी
925 सेलगाव लवणे
926 खैरी
927 बिहाडी
928 मदनी
929 काकडा
930 परसोडी
931 धर्ती
932 बोरी
933 जउरवाडा
934 सोनेगाव
935 भालु
936 हेटीकुंडी
937 सावळी खु.
938 जामनी
939 कुंडी
940 धावसा बु,
941 धावसा हेटी
942 बोरगाव चेक 1
943 बोरगाव चेक 2
944 गवंडी
945 खरसखांडा
946 धावसा खु.
947 क.ग्राम
948 क.ग्रामहेटी
949 तुलाना
950 ठाणेगाव
951 जउळखेडा
952 नोदोरा
953 आजनडोह
954 काजळी
955 राहटी
956 आगरगाव
957 जेागा
958 डोंगरगाव
959 मेटिहरजी
960 ऊमरविहिरी
961 नागाझरी
962 कुहा रिठ
963 बुधलागड
964 धानाली
965 सिंदिविहिरी
966 ढगा
967 अंभोरा
968 भिवापुर
969 रायपुर
970 बांगडापुर
971 येनीदाडका
972 बेारगाव गोंडी
973 सुसुंद्र
974 मरकसुर
975 मासोद
976 लादगड
977 सोनेगाव
978 सांवगी (दे)
979 नांद्रा
980 धानोली
981 साकुर्ली
982 सुजातपुर
983 बोथुडा
984 भानापुर
985 रामपुर
986 नागापुर
987 सोनेगाव
988 खंजीरपूर
989 मांडगाव
990 मनगाव
991 मेनखात
992 चिंचोली
993 कारडा
994 गणेशपुर
995 गव्हा
996 दहेगाव
997 आजदा
998 शेडगाव
999 हळदगाव
1000 कान्हापुर
1001 तांभारी
1002 रामपुर
1003 सुलतानपुर
1004 देरडा
1005 खुणी
1006 नंदपुर
1007 वंदली
1008 बाबापुर
1009 आष्टा
1010 जेजोरी
1011 शिवणी
1012 औरंगपुर
1013 चाकुर
1014 सेवा
1015 वायगाव (बै)
1016 इसापुर
1017 उमरा
1018 पारडी
1019 परसोडी
1020 रज्जाकपुर
1021 भोसा
1022 गौळ
1023 मारडा
1024 सालापुर
1025 कांढळी
1026 दलपतपुर
1027 कळमणा
1028 कोरी
1029 कानकाटी
1030 बरबडी
1031 विखणी
1032 कृष्णापुर
1033 नारायणपुर
1034 वाकसुर
1035 खंडाळा
1036 गोविंदपुर
1037 निरगुडी
1038 नारायणपुर
1039 रामनगर
1040 उमरी
1041 महागाव
1042 जीरा
1043 रानउमरी
1044 धुमनखेडा
1045 पारोदी
1046 हरणखुरी
1047 परसोडी
1048 टेकाडी
1049 वायगाव (गो)
1050 कुर्ला
1051 बोथली
1052 धामणगाव
1053 कवडापुर
1054 खुर्सापार
1055 दौलतपुर
1056 गणेशपुर
1057 सुकळी
1058 लाहोरी
1059 इटलापुर
1060 मिरा
1061 राजुरवाडी
1062 राळेगाव
1063 ऐदलाबाद
1064 खापरी
1065 डोंगरगाव
1066 नांन्ही
1067 पहाडरीद
1068 भनगापुर
1069 पेठ
1070 चोरविहरा
1071 तुरीमजरा
1072 सांडस
1073 फरीदपुर
1074 गिरड
1075 मोहगाव
1076 तावी
1077 शिवणफळ
1078 आर्वी
1079 पिपरी
1080 उंदीरगाव
1081 जोगीनगुंफा
1082 केसलापार
1083 रासा
1084 पिंपळगाव
1085 अंतरगाव
1086 घोरपड
1087 लोखंडी
1088 सावंगी
1089 सायगव्हाण
1090 धोंडगाव
1091 भवानपुर
1092 सिरपुर
1093 हिवरा
1094 हुसेनपुर
1095 सावरखेडा
1096 उंदीरखेडा
1097 खैरगाव
1098 लसनपुर
1099 समुद्रपुर
1100 मुरादपुर
1101 रेनकापुर
1102 वायगाव (ह)
1103 पाईकमारी
1104 बोडखा
1105 बोडखा
1106 सोनेगाव
1107 वाघेडा
1108 निंभा
1109 खापरी
1110 बर्फा
1111 सुकळी
1112 वडगाव
1113 रुणका
1114 तास
1115 चिखलकोट
1116 वाघेडा (ढोक)
1117 लोणार
1118 सोनेगाव
1119 जाम
1120 वडगाव
1121 हिरडी
1122 उब्दा
1123 किन्हाळा
1124 पंचगव्हाण
1125 रेंगापुर
1126 औरंगपुर
1127 परडा
1128 धगडबन
1129 मांगली
1130 सिर्सी
1131 पाठर
1132 बेलघाट
1133 तुळजापुर
1134 आरंभा
1135 कवठा
1136 सांवगी (झा)
1137 शेगाव (गो)
1138 किन्ही
1139 झुनका
1140 नंदोरी
1141 केसलापार
1142 मिर्झापुर
1143 नारायणपुर
1144 बल्हारपुर
1145 गणेशपुर
1146 पोथरा
1147 डोंगरगाव
1148 करुर (ए)
1149 गोविंदपुर
1150 मेंढुला
1151 पवणगाव
1152 अलोणी
1153 करुर
1154 गांगापुर
1155 त्रिमलपुर
1156 येसापुर
1157 एकोडी
1158 वासी
1159 आसोला
1160 चोपन
1161 सावरी
1162 गुलजारपुर
1163 कोरा
1164 उमरी
1165 घुई
1166 चिखली
1167 नारायणपुर
1168 पिलापुर
1169 वानरचुहा
1170 सोनापुर
1171 साखरा
1172 औरंगपुर
1173 चिंचोली
1174 उसेगाव
1175 आकोडी
1176 कृष्णापेठ
1177 गणेशपुर
1178 गाढवदेव
1179 तळोदी
1180 पाताळकोट
1181 महारमजरा
1182 मंगरूळ
1183 कासारपेठ
1184 ताडगाव
1185 बदर
1186 वानरचुहा
1187 वाघदरी
1188 सिल्ली
1189 दसोडा
1190 खेक
1191 धामणगाव
1192 गाडामोडी
1193 काकडधरा
1194 चापापुर
1195 बोरी
1196 सातघरी
1197 खापरी
1198 खुर्सापार
1199 गिरगाव
1200 हिंगणघाट
1201 आजंती
1202 शहालंगडी
1203 जुनोना
1204 नांदगाव
1205 बोरगाव
1206 इटलापुर
1207 चिंचोली
1208 बुरकोनी
1209 खार्डी
1210 भार्डी
1211 लाडकी
1212 बिड-लाडकी
1213 चिचघाट
1214 जैतापुर
1215 वरखेड
1216 पारडी
1217 चिकमोह
1218 सावंगी
1219 येनोरा
1220 केकतविहीरा
1221 सातेफळ
1222 पिंपळगाव
1223 कुंभी
1224 वालधुर
1225 शेगाव
1226 कुंड
1227 चिचघाट
1228 कुकाबर्डी
1229 रिमडोह
1230 उमरी
1231 कडाजना
1232 सुलतानपुर
1233 काजळसरा
1234 मानोरा
1235 वैजापुर
1236 नरसाळा
1237 सेलु
1238 मुरपाड
1239 धामनगाव
1240 सिरुड
1241 इंझाळा
1242 हिरापुर
1243 आजनगाव
1244 बिड-सिरुड
1245 खापरी
1246 कुटकी
1247 घाटसावली
1248 सोनेगाव
1249 येताळा
1250 बिड-सोनेगाव
1251 बिउ-आजनगाव
1252 आर्वी
1253 बोंदुर्णी
1254 पवणी
1255 सोनेगाव
1256 भगवा
1257 पिंपळगाव
1258 येरणवाडी
1259 गौळ
1260 गाडेगाव
1261 अलिपुर
1262 अलमडोह
1263 रोहणखेडा
1264 गाडेगाव
1265 कानगाव
1266 कासुर्ला
1267 खोलापुर
1268 बाबापुर
1269 बाळापुर
1270 नांदगाव
1271 भेयापुर
1272 रांगणा
1273 हरणापुर
1274 सालीमपुर
1275 मेंडुकडोह
1276 खानगाव
1277 वरुड
1278 नारायनपुर
1279 बाबापुर
1280 साती
1281 मोझरी
1282 शेकापुर
1283 आगासकांड
1284 झगडी
1285 डौलापुर
1286 पोटी
1287 कापशी
1288 इसापुर
1289 गांगापुर
1290 खोलापुर
1291 कोसुर्ला
1292 गझनापुर
1293 चिंचोली
1294 माधवापुर
1295 वडनेर
1296 दोंदुडा
1297 गांगापुर
1298 खापरी
1299 टेंभा
1300 कासापुर
1301 बांबर्डा
1302 सिंदबहार
1303 दारोउा
1304 पिपरी
1305 भिवापुर
1306 शेकापुर
1307 परसोडा
1308 बोरी
1309 येळी
1310 सुकळी
1311 धानोरा
1312 नांद्रा
1313 सेलु
1314 खेकळी
1315 वेणी
1316 जांगोना
1317 सास्ती
1318 बोपापुर
1319 हिवरा
1320 घोंगापुर
1321 परसोउा
1322 येरला
1323 डोरला
1324 कुरण
1325 धोची
1326 ढिवरी/पिपरी
1327 अंतापुर
1328 कोल्‍ही
1329 सिंदोला
1330 सावंगी
1331 हडस्ती
1332 सिरसगाव
1333 निधा
1334 काचनगाव
1335 तिवसडी
1336 मनसावळी
1337 चानकी
1338 कान्होली
1339 कात्री
1340 टाकळी
1341 आजनसरस
1342 सानेगाव
1343 सावंगी
1344 वणी
1345 फुकटा
1346 मानकापुर
1347 येरणगाव
1348 जामणी
1349 जामगाव
1350 दलालपुर
1351 मुबारकपुर
1352 राधापुर
1353 सास्ताबाद
1354 नुरापुर
1355 गोविंदपुर
1356 अजमतपुर
1357 वेळा
1358 धर्मापुर
1359 वाघोली
1360 ब्राम्हणवाउा
1361 साकीदादपुर
1362 डायगव्हान
1363 गेापालपुर
1364 किनगाव
1365 काशीमपुर
1366 पिरापुर
1367 गोंदापुर
1368 कासारखेउा
1369 गांगापुर
1370 अजमतपुर
1371 नायगाव
1372 खैराटी
1373 वणी
1374 कवडघाट
1375 आष्टी
1376 महादापुर
1377 नरसिंगपुर
1378 फत्तेपुर
1379 तांभारी
1380 बोरगाव
1381 कोपरा
1382 डाग
1383 गणेशपुर
1384 बोरखेडी
1385 दाभा
1386 बिडदाभा
1387 कोल्ही