बंद

जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत यादी

वर्धा जिल्हा
अ क्र जिल्हा कोड जिल्हा नाव
1 454 वर्धा
वर्धा जिल्ह्यातील तालुक्याची यादी
अ क्र तालुका कोड तालुका नाव
2 4957 आर्वी
3 4958 अष्टी
4 4959 देवळी
5 4960 हिंगणघाट
6 4961 कारंजा
7 4962 समुद्रपूर
8 4963 सेलू
9 4964 वर्धा
वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची यादी
अ क्र ग्रामपंचायत कोड ग्रामपंचायत नाव
10 193009 अजदा
11 193079 आकोली
12 193080 आलगांव
13 193082 आमगांव (म)
14 193178 आमजी मजरा
15 193142 आमला
16 193143 आंजी(मोठी)
17 193144 आष्टा
18 192810 अदेगाव
19 192811 अगरगाव
20 192699 अहिर्वद
21 192949 आजणडोह
22 192700 अजनगाव
23 192874 आजनसरा
24 192875 आजंती
25 192812 अकोली
26 192877 अल्लीपूर
27 192876 अलमडोह
28 192813 अंबोडा
29 193081 आमगांव (खु.)
30 192768 आनंदवाडी
31 192814 अंदोरी
32 192950 आजनादेवी
33 192873 आंजणगांव
34 192815 अंजी (ब)
35 192701 अन्तर्दोह
36 193010 अंतरगांव
37 192769 अंतोरा (जुना)
38 192789 अंतोरा माणिकनगर
39 193083 आंतरगांव
40 192816 आपती
41 193011 आरंभा
42 192878 आर्वि (छोटी)
43 192794 नविन आष्टि
44 193012 आसोला
45 193084 बाभूळगांव
46 192817 बाभुळगाव (ब)
47 192818 बाभुळगाव (क)
48 192702 बाजारवाडा
49 192771 बाम्बरडा
50 193014 बरबडी
51 193145 बरबडी
52 193015 बर्फा
53 193013 बवापूर
54 192705 बेढोणा
55 192951 बेलगांव
56 193146 बेलगाव
57 192704 बेल्हारा
58 192772 बेलोरा (बु.)
59 192773 बेलोरा (खु.)
60 192703 बेनोडा
61 192706 भादोड
62 192952 भालेवाडी
63 193147 भानखेडा
64 192774 भारसवाडा
65 192819 भिंडी
66 192775 भिष्णुर
67 192879 भिवापूर
68 193148 भिवापुर
69 193016 भोसा
70 193149 भुगाव
71 192953 बिहाडी
72 192707 बोदाड
73 193150 बोदड
74 192954 बोंदरठाणा
75 193085 बोंडसूला
76 192880 बोपापूर
77 192821 बोपापूर (द)
78 192820 बोपापूर (व)
79 193087 बोरखेडी (खुला)
80 192822 बोरगाव (अलोडा )
81 192881 बोरगांव (दा)
82 192955 बोरगांव ढोले
83 192956 बोरगांव गोंडी
84 192708 बोरगाव(ह)
85 193151 बोरगाव(मे)
86 193152 बोरगाव(नां)
87 193153 बोरगाव(सा)
88 192776 बोरगांव (टु)
89 192957 बोरी
90 193086 बोरी
91 192709 बोथाली (क)
92 192710 बोथाली (न)
93 193017 बोथूडा
94 192958 बोटोणा
95 192882 बुलकोनी
96 193018 चाकूर
97 192959 चांदेवाणी
98 193088 चानकी
99 192883 चानकी
100 193089 चारमंडळ
101 193154 चिकनी
102 192824 चिखली
103 193019 चिखली
104 192884 चिकमोह
105 192823 चिंचाळा
106 192885 चिंचोळी
107 192960 चिंचोळी
108 192711 चीनकॉली (द)
109 192777 चिस्तुर
110 193155 चितोडा
111 192961 चोपन
112 192886 दाभा
113 193021 दहेगांव
114 192825 दहेगांव (धांदे)
115 192712 दहेगाव (ग)
116 193090 दहेगाव
117 193156 दहेगाव(मि)
118 192713 दहेगाव (म)
119 193157 दहेगाव(स्टे)
120 192962 दानापूर
121 192826 दापोरी
122 192892 दारोडा
123 193022 दसोडा
124 192887 डौलापूर
125 192778 देलवाडी
126 193023 देडो
127 192714 देऊरवाडा
128 193091 देऊळगाव
129 192779 धाडी
130 193158 धामनगाव
131 192888 धामणगांव
132 193024 धामणगांव
133 192715 धानोडी
134 192963 धानोली
135 193092 धानोली (मेघे)
136 192889 धानोरा
137 193159 धानोरा
138 192964 धर्ती
139 192965 धावसा
140 192890 ढिवरी पिपरी
141 192891 धोची
142 193025 धोनगांव
143 193160 धोत्रा(का)
144 193161 धोत्रा(रे)
145 192827 डिगदोह
146 192828 दिघी (बोपापूर)
147 193093 दिग्रस
148 193094 दिंदोडा
149 193026 डोंगरगांव
150 192893 दोंदुडा
151 192780 द्रुगवाडा
152 192966 एकार्जुन
153 193162 एकुर्ली
154 193027 फारीतपूर
155 192829 फत्तेपूर
156 192894 फुकटा
157 192895 गाडेगांव
158 193163 गणेशपुर
159 193095 गरमसूर
160 192967 गारपिट
161 192968 गवंडी
162 192896 घाटसावली
163 193096 घोराड
164 193028 गिरड
165 192831 गिरोजी
166 193097 गिरोली
167 193164 गोजी
168 192830 गौळ
169 193029 गोविंदपूर
170 192716 गुमगाव
171 192832 गुंजखेडा
172 192897 हडस्ती
173 272848 हैबतपूर (पुनर्वसन)
174 193030 हळदगांव
175 193098 हमदापूर
176 193099 हेलोडी
177 193100 हिंगणी
178 192717 हिवरा
179 192898 हिवरा
180 193031 हिवरा
181 192833 हिवरा (कावरे)
182 192718 हुशांपुर
183 192834 इंझाळा
184 192899 इंझाळा
185 193165 इंजापुर
186 192835 ईसापूर
187 192719 इतलापूर
188 192781 जैतापूर
189 192720 जळगाव (ब)
190 193032 जाम
191 192836 जामणी
192 192900 जामणीI
193 193102 जामणी
194 272847 जाम (पुनर्वसन)
195 192901 जांगोणा
196 192970 जसापूर
197 192971 जऊरवाडा
198 193166 जऊळगाव
199 193101 जयपूर
200 192782 जोलवाडी
201 193103 जूनगड
202 193104 जूनोना
203 193105 जुवाडी
204 192721 काचनुर
205 192903 कडाजना
206 192904 काजळसरा
207 192972 काजळी
208 192837 काजळसरा
209 192973 काकडा
210 193033 कळमना
211 193167 कामठी
212 192902 काचनगांव
213 192838 कांदेगांव
214 193034 कानढळी
215 192905 कानगांव
216 193106 कान्हापूर
217 192906 कान्होली
218 192907 कापसी
219 192975 कारंजा
220 193168 करंजी(भो)
221 193169 करंजी(का)
222 193035 करडा
223 193036 करुळ
224 192722 कासारखेडा
225 192908 कात्री
226 192723 कवाडी
227 193037 कवठा
228 192839 कवठा
229 193170 केळापुर
230 193107 केळझर
231 192783 खडका
232 193108 खडका
233 192784 खडकी
234 193109 खैरी
235 192976 खैरवाडा
236 192785 खंबीत
237 193038 खंडाळा
238 192909 खानगांव
239 193039 खापरी
240 193110 खापरी
241 193111 खापरी (डोने)
242 192724 खारांगाना
243 193171 खरांगणा (गो)
244 192977 खरसखांडा
245 192840 खरडा
246 192841 खातखेडा
247 192725 खुबगाव
248 192910 किनगांव
249 192786 किन्हाळा
250 192978 किन्हाळा
251 193040 किन्हाळा
252 192974 कन्नमवारग्राम
253 192842 कोल्हापूर
254 192911 कोल्ही
255 192843 कोळणा (चोरे)
256 192844 कोळणा (घोडे)
257 192726 कोपरा
258 193112 कोपरा
259 193041 कोरा
260 192912 कोसुर्ला लहान
261 192913 कोसुर्ला मोठा
262 193113 कोटंबा
263 193114 क्षिरसमुद्र
264 192969 कुंडी
265 193042 कुर्ला
266 193172 कुरझडी(फो)
267 193173 कुरझडी(जा)
268 193174 कुटकी
269 192914 कुटकी
270 192727 लाडेगाव
271 192979 लादगांव
272 192915 लाडकी
273 192787 लहानआर्वी
274 193043 लाहोरी
275 193044 लासनपूर
276 192845 लक्ष्मीनारायणपूर
277 192846 लोणी
278 193175 लोनसावळी
279 193176 मदणी
280 192728 मदन
281 193115 महाबळा
282 193177 महाकाळ
283 192980 माळेगांव काळी
284 192729 मालेगाव (त)
285 192847 मलकापूर
286 192788 ममदापूर
287 192730 मांडला
288 193179 मांडवगड
289 193045 मांडगांव
290 193180 मांडवा
291 193046 माणगांव
292 193047 मंगरुळ
293 192790 माणिकवाडा
294 192916 मनसावळी
295 192981 मासोदा
296 192982 मेटहिरजी
297 193181 म्हासाळा
298 273764 मिरझापूर
299 193048 मोहगांव
300 192791 मोई
301 193116 मोई
302 192731 मोरांगाना
303 192983 मर्शी
304 192917 मोझरी
305 192849 मुरदगांव (ब)
306 192848 मुरदगांव (क)
307 192918 मुरपाड
308 192850 नाचणगांव
309 193051 नांद्रा
310 193182 नागापुर
311 192851 नागझरी
312 192984 नागझरी
313 193183 नालवाडी
314 193117 नानबर्डी
315 192919 नांदगाव बी
316 192920 नांदगांव (का)
317 192732 नांदोरा
318 193184 नांदोरा
319 192852 नांदोरा (ड)
320 193049 नंदोरी
321 192733 नंदापूर
322 193050 नंदपूर
323 192985 नारा
324 193052 नारायणपूर
325 192986 नर्सिंगपूर
326 192792 नविन काकडदरा
327 192793 नविन रामदरा
328 192734 नेरी
329 193185 नेरी
330 193053 निम्बा
331 192735 निंबोळी (श)
332 193186 निमगाव
333 193054 निरगुडी
334 192736 निजामपूर
335 193118 नवरगाव
336 192737 पाचोड
337 192738 पाचोड  (ठ)
338 193187 पडेगाव
339 192987 पालोरा
340 193188 पालोती
341 192853 पळसगांव
342 193119 पळसगाव (बाई)
343 192739 पांजरा (ब)
344 192988 पांजरा गोंडी
345 192740 पानवाडी
346 193055 परडा
347 192989 परडी
348 193056 परडी
349 192921 पारडी (न)
350 192795 परसोडा
351 192741 परसोडी
352 192990 परसोडी
353 193057 पाठर
354 192854 पाथरी
355 193189 पवनार
356 193190 पवनुर
357 192922 पवनी
358 193191 पेठ
359 192796 पेटअहमदपूर
360 192797 पिलापूर
361 193120 पिंपळगाव
362 193058 पिंपळगांव
363 192743 पिंपळगाव (ब)
364 192855 पिंपळगांव (लूटे)
365 192923 पिपळगांव (म)
366 192742 पिंपळगाव (व)
367 192744 पिंपळ खुता
368 193192 पिपरी (मे)
369 273765 पिप्री (पुर्नवसन)
370 192745 पिपरी
371 192924 पिपरी
372 192991 पिप्री
373 193059 पिप्री
374 192925 पोहना
375 192798 पोरगव्हाण
376 192926 पोटी
377 193193 पुजई
378 193194 पुलई
379 192992 रहाटी
380 192993 राजनी
381 192746 राजापूर
382 193060 रामनगर
383 193140 रमणा येन
384 192747 रसुलाबाद
385 192856 रत्नापूर
386 193121 रेहकी
387 193122 रिधोरा
388 192927 रोहणखेडा
389 192748 रोहना
390 192857 रोहणी
391 193195 रोठा
392 192749 सहेली
393 192799 साहूर
394 193061 साखरा
395 193123 सालई (कला)
396 193124 सालई (पेवठ)
397 192750 सालदारा
398 192751 सल्फ़ल
399 193196 सालोड(ही)
400 274053 सर्कसपूर (पुनर्वसन)
401 192994 सरवाडी
402 192928 सास्ताबाद
403 192929 सातेफळ
404 193197 साटोडा
405 192995 सावल
406 192752 सावालापूर
407 192996 सावळी (बु.)
408 193198 सावली(सा)
409 192930 सावली वाघ
410 192800 सावंगा (पु)
411 192753 सावंगी
412 192931 सावंगी हेटी
413 193199 सावंगी(मे)
414 192858 सावंगी (येंडे)
415 193063 सावंगी(झा)
416 192998 सारवाडी
417 192997 सावली (खु.)
418 193125 सेलडोह
419 193201 सेलुकाटे
420 192932 सेलु (म)
421 193200 सेलसुरा
422 193064 सेवा
423 193202 सेवाग्राम
424 193065 शेडगांव
425 192933 शेगांव (कूंड)
426 192934 शेकापूर (बा)
427 192999 सेलगांव लवणे
428 193000 शेलगांव उमटे
429 192859 शेंदरी
430 193001 सिंदीविहीरी
431 193204 सिरसगाव(ध)
432 192754 शिरपूर (ब)
433 192860 शिरपूर (होरे)
434 192936 सिरसगांव
435 192801 सिरसोली
436 192935 सिरुड
437 193020 सिल्ली
438 193203 सिंधी(मे)
439 193127 सोंडी
440 192861 सोनेगांव (आ)
441 192862 सोनेगांव (बा)
442 193205 सोनेगाव(स्टे)
443 192863 सोनोरा (ढोके)
444 192755 सोरता
445 192802 सुजातपूर
446 193066 सुजातपूर
447 193128 सूकळी (बाई)
448 193129 सूकळी (स्टे)
449 192756 सुकली (उ)
450 193130 सूरगाव
451 193002 सुसुंद
452 193003 सुसुंद्रा
453 192757 ताकेरखेडा
454 192864 टाकळी (चणा)
455 192865 टाकळी (दरणे)
456 193131 टाकळी (किटे)
457 192937 टाकळी (नी)
458 193132 टाकळी (झ)
459 192758 तळेगाव
460 192803 तालेगाव (एस.पी)
461 193206 तलेगाव टी
462 192866 तळणी (भा)
463 192867 तळणी (खासबा)
464 193133 तळोदी
465 192868 तांबा
466 192804 तारासावंगा
467 192759 तरोडा
468 193004 तरोडा
469 193207 तरोडा
470 193067 तास
471 192805 टेकोडा
472 192938 टेंभा
473 193005 ठाणेगांव
474 192806 थार
475 193208 तिगाव
476 193068 उब्दा
477 193069 उमरा
478 192760 उमरी
479 192939 उमरी
480 193006 उमरी
481 193070 उमरी
482 193209 उमरी
483 193071 उंदीरगांव
484 261657 उसेगांव
485 192869 विजयगोपाल
486 192761 विरूळ
487 192870 वाबगांव
488 193210 वडद
489 192807 वडाळा
490 192762 वडगाव
491 193073 वडगांव
492 193134 वडगाव (जं)
493 193136 वडगाव (कला)
494 193135 वडगाव (खूर्द)
495 192763 वाढोणा (ब)
496 192764 वाढोणा (त)
497 192941 वडनेर
498 193137 वघाळा
499 193074 वाघेडा
500 193007 वाघोडा
501 192808 वाघोली
502 192942 वाघोली
503 193138 वाहीतपूर
504 192765 वाई
505 193211 वायफड
506 193075 वाईगांव(गो)
507 193076 वाईगांव (ह)
508 193212 वायगाव(नि)
509 192943 वणी
510 192766 वर्धा मनेरी
511 192809 वर्धपूर
512 192944 वरुड
513 193213 वरूड
514 193077 वासी
515 192767 वाथोडा
516 192871 वाटखेडा
517 192945 वेळा
518 192940 वेणी
519 193072 विखणी
520 193139 येळाकेळी
521 193008 येनगांव
522 192946 येणोरा
523 192948 येरला
524 192947 येरणगांव
525 193214 येसंबा
526 192872 येसगांव
527 193215 झाडगाव
528 193141 झाद्सी
529 193078 झुणका