बंद

किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना दुबार देणे (गहाळ परवान्याबाबत)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्र परवानाधारकाचा अर्ज
2.     किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना गहाळ झालेबाबत पोलिसांचा रिपोर्ट.
3.     मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना गहाळ झालेस त्याचा दुरुपयोग कराणार नाही याबाबत परवाना धारकाचे रु.100/- स्टॅम्पेपरवर प्रतिज्ञापत्र.
4.     संबंधित तहसिलदार यांचा दुबार किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना देणेबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल.
5.     दुबार परवाना फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचसे चलनाची प्रत.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. साविव्य -1097/8/प्र.क्र.8038/नापु.-28, दिनांक 20 डिसेंबर 1997.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1.      किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्र परवाना धारकाचा अर्ज.
2.      किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना गहाळ झालेबाबत पोलिसांचा रिपोर्ट.
3.      मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना गहाळ झालेस त्याचा दुरुपयोग करणार नाही याबाबत परवाना धारकाचे रु. 100/- स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र.
4.      संबंधित तहसिलदार यांचा दुबार किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्राचा परवाना देणेबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल.
5.      दुबार परवाना फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत
6.      किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचे मूळ प्राधिकारपत्र
7.      जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे वरील प्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रे तपासून परवान्याची दुबार देण्याची प्रक्रिया केली जाते.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क दुबार परवाना फी रक्कम रु. 500/-

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा पुरवठा अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com