बंद

दुबार शिधापत्रिका देणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.  विहीत नमुण्यातील अर्ज किंवा   सेतुमार्फत विहीत नमुन्यात साक्षांकित दुबार शिधापत्रिका मिळणेबाबत अर्ज.
2.     शिधापत्रिका गहाळ झालेबात पोलिस स्टेशनचा दाखला अथवा मुळ खराब शिधापत्रिका
3.     दुबार शिधापत्रिका मिळणेसाठी आवश्यक शुल्क भरलेबाबत पावती. सर्व सदस्याचे आधार कार्ड

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1.     शासन निर्णय क्र. साविव्य -1099 प्र.क्र.8886/नापु.-28, दिनांक 5/11/99.
2.     शासन निर्णय क्रमांक शिवाप-2013 प्र.क्र.105/नापू-28 दि. 29/6/2013.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी मुद्दा क्र. 2 मध्ये नमुद असलेल्या सर्व बाबी तपासून शिधापत्रिका देण्यात येते.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क 1.पिवळी रु. 10/-
2. केशरी रु 20/-
3. शुभ्र रु. 50/-

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत -रोखीने शासकीय पावती
निर्णय घेणारे अधिकारी – अन्नधान्य वितरण अधिकारी /तहसिलदार
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com