बंद

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)७/१२
२)८अ
३)नकाशा
४)अनुसूचित जाती/जमाती असल्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडील जातीचे प्रमाणपत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) कृषि आयुक्तालय पुणे यांचेकडील योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना जा.क्र.क्रुआआ-२०१९/आरएडी/मासू/प्र.क्र.१०/१५०/रासक दि.५/९/२०१९
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १)अर्ज
२)७/१२
३)८अ
४)जातीचे प्रमाणपत्र
५) जनावरांचा विमा
६)जनावरे सुदृढ असल्याबाबत पशुवैध्यकिय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र
७)स्थळ तपासणी अहवाल
८)बँक पासबुक
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही, बँक सहकार्य करीत नाहीत.
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – आर्थिक वर्ष
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/
कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस आर टॉवर कारला चौक,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२३२४४९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com