गौण खनिज

गौण खनिज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 30/11/2018 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे नं.ची यादी उपलब्ध करून देण्याबाबत 08/06/2018 डाउनलोड(1 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(1 MB)
गौण खनिज नियम 20/03/2018 डाउनलोड(813 KB)
खनिज उत्खनन आराखडा 20/03/2018 डाउनलोड(384 KB)