बंद

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची

06/01/2022 31/01/2022 पहा (456 KB)