बंद

दिनांक २८/०८/२०२० रोजी झालेल्या Walk In Interview मध्ये लॅब टेकनिशिअन (कोविड-१९) पदांकरिता मुलाखती घेण्यात उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

दिनांक २८/०८/२०२० रोजी झालेल्या Walk In Interview मध्ये लॅब टेकनिशिअन (कोविड-१९) पदांकरिता मुलाखती घेण्यात उमेदवारांची गुणवत्ता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दिनांक २८/०८/२०२० रोजी झालेल्या Walk In Interview मध्ये लॅब टेकनिशिअन (कोविड-१९) पदांकरिता मुलाखती घेण्यात उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

दिनांक २८/०८/२०२० रोजी झालेल्या Walk In Interview मध्ये लॅब टेकनिशिअन (कोविड-१९) पदांकरिता मुलाखती घेण्यात उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

30/08/2020 01/09/2020 पहा (349 KB)