बंद

बाहययंत्रनेमार्फत मनुष्यबळ (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडुन निविदा/ दरपत्रक मागविणेबाबत.

बाहययंत्रनेमार्फत मनुष्यबळ (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडुन निविदा/ दरपत्रक मागविणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बाहययंत्रनेमार्फत मनुष्यबळ (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडुन निविदा/ दरपत्रक मागविणेबाबत.

बाहययंत्रनेमार्फत मनुष्यबळ (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडुन निविदा/ दरपत्रक मागविणेबाबत.

02/09/2021 09/09/2021 पहा (5 MB)