बंद

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा चिखली तह. देवळी ,मौजा कासीमपूर तह.देवळी,मौजा हूरदानपूर तह.देवळी,मौजा गणेशपूर,हुसानापूर,मोमिनपुर,तह.देवळीमौजा सायखेडा तह.आर्वी,

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा चिखली तह. देवळी ,मौजा कासीमपूर तह.देवळी,मौजा हूरदानपूर तह.देवळी,मौजा गणेशपूर,हुसानापूर,मोमिनपुर,तह.देवळीमौजा सायखेडा तह.आर्वी,
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा चिखली तह. देवळी ,मौजा कासीमपूर तह.देवळी,मौजा हूरदानपूर तह.देवळी,मौजा गणेशपूर,हुसानापूर,मोमिनपुर,तह.देवळीमौजा सायखेडा तह.आर्वी,

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा चिखली तह. देवळी ,मौजा कासीमपूर तह.देवळी,मौजा हूरदानपूर तह.देवळी,मौजा गणेशपूर,हुसानापूर,मोमिनपुर,तह.देवळीमौजा सायखेडा तह.आर्वी,

10/12/2019 31/12/2019 पहा (4 MB)