बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.

24/05/2019 22/06/2019 पहा (1 MB)