बंद

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

07/04/2022 05/04/2023 पहा (4 MB)