बंद

माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल

माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल 19/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) सेलू तालुका 1 (1 MB)