बंद

मौजा मारडा, पिंपळगाव (सोरटा), सोरटा, वडाळा, वणी, देवांगण, वायगाव (नि.), दापूरी, तळेगाव (टा.) या मौजाच्या कलम 19 (1) च्या अधिसूचना तसेच मौजा साहूर ची कलम 11 (1) ची अधिसूचना

मौजा मारडा, पिंपळगाव (सोरटा), सोरटा, वडाळा, वणी, देवांगण, वायगाव (नि.), दापूरी, तळेगाव (टा.) या मौजाच्या कलम 19 (1) च्या अधिसूचना तसेच मौजा साहूर ची कलम 11 (1) ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजा मारडा, पिंपळगाव (सोरटा), सोरटा, वडाळा, वणी, देवांगण, वायगाव (नि.), दापूरी, तळेगाव (टा.) या मौजाच्या कलम 19 (1) च्या अधिसूचना तसेच मौजा साहूर ची कलम 11 (1) ची अधिसूचना

मौजा मारडा, पिंपळगाव (सोरटा), सोरटा, वडाळा, वणी, देवांगण, वायगाव (नि.), दापूरी, तळेगाव (टा.) या मौजाच्या कलम 19 (1) च्या अधिसूचना तसेच मौजा साहूर ची कलम 11 (1) ची अधिसूचना

24/06/2021 22/06/2022 पहा (3 MB)