बंद

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilation Worker या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच सुचना व राज्य्स्तरावरुन प्राप्त्‍ परिपत्रक

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilation Worker या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच सुचना व राज्य्स्तरावरुन प्राप्त्‍ परिपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilation Worker या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच सुचना व राज्य्स्तरावरुन प्राप्त्‍ परिपत्रक

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilation Worker या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच सुचना व राज्य्स्तरावरुन प्राप्त्‍ परिपत्रक

30/12/2020 31/01/2021 पहा (2 MB)