बंद

वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

09/07/2019 09/08/2019 पहा (6 MB)