बंद

शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत

शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत

शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत

20/10/2018 18/11/2018 पहा (155 KB)