बंद

शासन सेवेतील गट क तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्न्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

शासन सेवेतील गट क तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्न्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासन सेवेतील गट क तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्न्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

शासन सेवेतील गट क तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्न्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

07/09/2018 16/09/2018 पहा (523 KB)