बंद

सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत

सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत

सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत.

08/11/2019 15/11/2019 पहा (2 MB)