बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अल्पसख्यांक अनुदान सन २०२१-२२ अंतर्गत कामाची निविदा 30/09/2022 11/10/2022 पहा (925 KB)
बाह्ययंत्रणे मार्फत (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडून निविदा /दरपत्रक मागविणे 29/09/2022 06/10/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित