निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ )

रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ ),जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा .

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (352 KB)
लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

20/06/2019 17/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना- सुधारित राष्ट्रीय आरोग्य नियंत्रण कार्यक्रम

18/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (304 KB)
ई-निविदा नगर परिषद हिंगणघाट अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील दिनांक ०१.०७.२०१९ ते ३१ मार्च २०२० दैनिक बाजार आठवडी बाजार बैठक वसुली ठेका देण्याकरिता जाहीर ई-लिलाव

ई-निविदा नगर परिषद हिंगणघाट अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील दिनांक ०१.०७.२०१९ ते ३१ मार्च २०२० दैनिक बाजार आठवडी बाजार बैठक वसुली ठेका देण्याकरिता जाहीर ई-लिलाव

10/06/2019 31/03/2020 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित