बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत वर्धा जिल्हयात कंत्राटी मेडिकल ऑफिसर व आरोग्य सेवक ( पुरुष ) यांची पात्र अपात्र यादी तसेच सूचना 05/08/2022 20/08/2022 पहा (5 MB)
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा दि.22/08/2005 नंतरची (गट-ड) संवर्गातील अनुकंपा जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षा सुची माहे दि.31 डिसेंबर 2021 अखेर

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा  दि.22/08/2005 नंतरची (गट-ड) संवर्गातील अनुकंपा जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षा सुची

माहे  दि.31 डिसेंबर 2021 अखेर
21/06/2022 31/10/2022 पहा (196 KB)
अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

17/02/2022 28/02/2023 पहा (10 MB) अनुकंपा जिल्हा सामाईक यादी गट ड (5 MB)
अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

21/10/2021 20/10/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित