बंद

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)७/१२
२)८अ
३)नकाशा
४)आधार कार्ड
५)आधार कार्ड संलग्न बँक पासबुक

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) संचालक महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मराफऔवम/मा.सु./स.नि/२३७१/१ दि.३०/६/२०१८

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १)७/१२
२)८अ
३)नकाशा
४)आधार कार्ड
५)आधार कार्ड संलग्न बँक पासबुक
६)पूर्व व अंतिम मोका तपसणी
७)खर्चाची देयके

ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय

असल्यास सदर लिंक – http://mahadbtmahait.gov.in

आवश्यक शुल्क रु.२३.६७

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत online,डेबिट कार्ड

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://agridbtworkflow.mahaonline.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस आर टॉवर कारला चौक,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२३२४४९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com