बंद

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा

    योजना

  1. जल जीवन मिशन

संबंधित शासन निर्णय

अनु क्रमांक महाराष्ट्र शासन निर्णय
1

  • जल जीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या सुधारणात्मक पुनर्जोडणी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना
  • पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनासाठी निधी वापरण्याबाबत
  • राज्यात जल जीवन मिशन राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना
  • केंद्र शासनाने बंधित केलेल्या पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीमधून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक योजना राबविण्याविषयी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना
  • जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक विभाग स्तरावरील तांत्रिक छाननीस सक्षम प्राधिकारी यांच्या वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्याबाबत
  • जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाच्या ई -निविदा