बंद

किरकोळ केरोसीन दुकानाचा परवाना वारसाचे नांवे करणेबाबत (मयत परवानाधारकांबाबत)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     विहीत मुदतीत परवानाधारकाचे वारसाने सादर केलेला दिनांकित विनंती अर्ज
2.     परवाना धारक मयत झालेनतर 90 दिवसांच्या आता वारसाने अर्ज देणे आवश्यक आहे
3.     मृत्युचा दाखला
4.     रु.100/- चे स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र तसेच इतर वारसांचे संमतीपत्र.
5.     वारस दाखला
6.     पुरवठा निरीक्षक यांनी वारस अर्जदार तसेच इतर वारसांचे समक्ष नोंदविलेले जबाब.
7.     पुरवठा निरीक्षक यांचे अहवालानुसार तहसिलदार यांचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल.
8.     मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचा परवाना.
9. अर्जदार ज्या जागेवर व्यवसाय करणार आहेत त्या जागेबाबतचा मोका चौकशी अहवाल व जागेबाबत पुरावा.
10.शैक्षणिक‍ दृष्टा, आर्थीक दृष्टा व शारीरीक दृष्टा सक्षम असलेबाबत कागदपत्रे.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. साविव्य -2424/प्र.क्र.6178/नापु.-28, दिनांक 22 डिसेंबर 1997.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी परवानाधारक मयत झाल्यास परवानाधारकाचे वारसाने सादर केलेला प्रस्तावास खालीलप्रमाणे आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी करणेत येते.
1.      विहीत मुदतीत परवानाधारकाचे वारसाने सादर केलेला दिनांकित विनंती अर्ज.
2.      मृत्युचा दाखला
3.      रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र तसेच इतर वारसांचे संमतीपत्र.
4.      वारस दाखला.
5.      पुरवठा निरीक्षक यांनी वारस अर्जदार तसेच इतर वारसांचे समक्ष नोंदविलेले जबाब
6.      पुरवठा निरीक्षक यांचे अहवालानुसार तहसिलदार यांचा स्वयंस्पट अभिप्रायासह अहवाल
7.      मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचा परवाना वरील प्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रे तपासून मयत परवानाधारकाच्या वारसाचे नांवे परवाना वर्ग करणेची
कार्यवाही करतात.
8. अर्जदार ज्या जागेवर व्यवसाय करणार आहेत त्या जागेबाबतचा मोका चौकशी अहवाल व जागेबाबत पुरावा.
9. शैक्षणिक‍, आर्थीक व शारीरीक दृष्टा सक्षम असलेबाबत कागदपत्रे.
10.      वारसांचे नांवे परवाना करणेबाबतचा अर्ज विहीत मुदतीत नसल्यास प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला जातो.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क नवीन किरकोळ केरोसीन परवाना फी रक्कम रु.500/- व अनामत रक्कम रु. 3000/-
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हाधिकारी/राज्य शासन

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – तीन महिने

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com