बंद

कृषि विषयक सांखिकी माहिती वेळेवर उपलब्ध होणेसाठी जिल्हा व तालुका स्तरीय समिती

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) कृषि ,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विभाग व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक-सांख्यिकी -२०१३/प्र.क्र.३२/११अे मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय मुंबई ४०००३२दि.२०जुलै२०१३

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी “जिल्हा स्तरीय समिती –
१)जिल्हाधिकारी -अध्यक्ष
२)अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी -सदस्य
३)निवासी उपजिल्हाधिकरी-सदस्य
४)कृषि विकास अधिकारी (जी.प.)-सदस्य
५)जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी -सदस्य सचिव ”

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –

आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक

कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस आर टॉवर कारला चौक,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२३२४४९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com