बंद

क्रीडा विभाग

  योजना

 1. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयता 10 वी) उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता 12 वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा-या, खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली.
 2. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-2012- शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या शाळांना अनुदान.
 3. इयता 11 वी चे प्रवेश देताना कला व क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या विदयार्थ्यांना अनुक्रमे 2 टक्के व 3 टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबत.
 4. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण,२०१२-शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन.
 5. जिल्हा क्रीडा पुरस्कार
 6. जिल्हा युवा पुरस्कार
 7. व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना
 8. क्रीडागंण विकास अनुदान योजना
 9. ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण विस्तार कार्यक्रम