बंद

भूसंपादन नाहरकत दाखला देणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.   सेतू कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घेणे (5 रु. चे कोर्ट फी स्टॅम्पसह)
2.   अर्जासमवेत चालू 7/12 उतारा, आवश्यक असल्यास संबंधितांचे जनरल मुखत्यार पत्र, 8अ उतारा इ.
3.   भूसंपादन कायदा कलम 4(1)/9(3)(4)/12(2) यापैकी जी उपलब्ध असेल त्या नोटीसीची प्रत.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांचे कार्यालयातील अभिलेख
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1.  विहीत नमुन्यातील अर्जाबरोबरच प्राप्त झालेल्या चालू 7/12 उतारा पाहून सदर उताऱ्यावर भूसंपादनाबाबतची नोंद आहे किंवा कसे याबाबत खात्री करणे.
2.  उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सर्व व संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी यांना पत्र देऊन अर्जदार यांनी अर्जात नमूद केलेल्या गावातील गट नंबर व क्षेत्र याबाबत भूसंपादनाची कार्यवाही चालू अथवा प्रस्तावित आहे किंवा कसे याबाबतचा अहवाल पत्र दिलेपासून 8 दिवसाचे आत प्राप्त करुन घेणे.
3.  वर नमूद कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या नाहरकत दाखल्यांची पडताळणी करणे.

ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क 22 रु. 47 पै

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत ई-सेवा केंद्रामध्ये रोख स्वरुपात

निर्णय घेणारे अधिकारी – संबंधित कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in
कार्यालयाचा पत्ता विशेष भूसंपादन अधिकारी उर्ध्व वर्धा प्रकल्प वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152 -241956
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी laooicwardha@gmail.com