बंद

मुख्यमंत्री रोजगार निर्माती कार्यक्रम

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अर्ज, फोटो, आधार कार्ड, लिव्हिग, मार्कशिट, जातीचे प्रमाणपत्र, लोकसंखेचा दाखला, पॅन कार्ड, प्रकल्प अहवाल,

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. योजना -२०१९/प्र.क्र.१२१/उद्योग/७ दि.०१.०८.२०१९

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी अर्जा सोबत जोडलेल्या कागद पत्राची छानणी करून कर्ज प्रकरण जिल्हा स्तरीय छाणणी समिती पाठविणे .

ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय
असल्यास सदर लिंक – www.maha-cmegp.gov.in
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा ग्रामोधोग अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ८ दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक www.maha-cmegp.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळ, वर्धा c/o जिल्हा उद्योग केंद्र, वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ७१५२२४३३८२
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dviowardha@rediffmail.com