बंद

राज्य उत्पादन शुल्क

  योजना

 1. एम-1 मळी उत्पादकाने मळी बाळगणे व विक्री करिताची अनुज्ञप्ती
 2. एम-2 मळी उत्पादकाच्या व्यतिरिक्त मळी बाळगणे व वापर करण्याकरिता अनुज्ञप्ती
 3. एम-3 मळी उत्पादकाच्या व्यतिरिक्त मळी बाळगणे व विक्री करण्याकरिता अनुज्ञप्ती
 4. एम-4 मळी आयात करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 5. एम-5 मळी निर्यात करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 6. एमएफ-1 मोहा फुले बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 7. एमएफ-2 मोहा फुलेची विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 8. एमएफ-3 मोहा फुले गोळा करण्याकरिता लागणारा परवाना
 9. आरएस-1 नोंदणीकृत वैद्यकीय सराव करणारे (RMP) व वैद्यकीय पृथ:करण करणारे यांना वैद्यकीय वापरासाठी शुध्द मद्यार्क बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 10. आरएस-2 औद्योगिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, औषधी व वैद्यकीय पृथ:करण करण्याकरिता शुध्द मद्यार्काचा वापर करणे, बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 11. आरएस-4 शुध्द मद्यार्काच्या किरकोळ विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती
 12. आरएस-4(अ) शुध्द मद्यार्काच्या बाटल्या भरण्याकरिताची अनुज्ञप्ती