बंद

समाज कल्याण

  योजना

 1. अनुदानित वसतिगृह योजना
 2. शारिरीक द्ष्टया दिव्यांगाना बिजभांडवल योजना
 3. दिव्यांग-अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थीक सहाय्य योजना
 4. शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती
 5. शालांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती (मॅट्रीकोउत्तोर)
 6. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान योजना
 7. 20% जि.प.सेसफंड वैयक्तिक लाभ योजना
 8. 20% जि.प.सेसफंड सामुहिक लाभ योजना
 9. 5% दिव्यांग कल्याण वैयक्तिक लाभ योजना
 10. 13 वने 7% वनमहसूल योजना
 11. विविध मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

संबंधित शासन निर्णय

अनु क्रमांक महाराष्ट्र शासन निर्णय
1

 • दलित वस्ती सुधारणा योजना अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत
 • अपंग व्यक्तीच्या स्वयंरोजगारासाठी वीज भांडवल योजना
 • अपंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना
 • शालांत परीक्शोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना
 • शालांत पूर्व शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना
 • आंतरजातीय विवाहितांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय मध्ये वाढ करण्याबाबत
 • इतर योजना

  योजना केंद राज्य जिल्हा
  शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती हो
  दिव्यांग व अव्यंग विवाहित जोडप्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता हो
  लघुउद्योगासाठी दिव्यांग व्यक्तींना बीजभांडवल वित्तीय सहाय्य योजना हो
  5% दिव्यांग कल्याण वैयक्तिक लाभाची योजना हो हो
  दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण व पुनर्वसन जिल्हास्तरीय समिती हो
  राष्ट्रीय न्यास 1999 स्थानिक स्तर समिती हो
  जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, वर्धा हो
  अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलीत वस्ती सुधार योजना) हो
  आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान योजना हो हो
  सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती इ. 5 ते 7 विजाभज/विमाप्र (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) हो
  माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 5 ते 10 हो
  महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शिक्षण फी, परीक्षा फी योजना हो
  इ.1 ते 10 मध्ये शिकणाऱ्या इमाव प्रवर्गाच्या मुले व मुलींना भारत सरकार मॅट्रिपुर्व शिष्यवृत्ती हो हो
  इ. 1 ते 10 मध्ये शिकणाऱ्या DNT प्रवर्गातील मुले व मुलींना डॉ. आंबेडकर भारत सरकार मॅट्रिपुर्व शिष्यवृत्ती हो हो
  सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना इ.5 ते 7 अनु.जातीच्या मुलींसाठी हो
  माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ती शिष्यवृत्ती (इ.5 ते 10) हो
  महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शिक्षण फी, परीक्षा फी योजना (10वी बोर्ड परीक्षा फी) हो
  अस्वच्छ व्यवयसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना इ.1 ते 10 सर्व प्रवर्ग हो
  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन हो हो
  इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकाणाऱ्या अनु. जातीच्या मुला मुलींना भारत सरकार मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना हो
  व्ययनमुक्ती योजना हो हो
  वृद्धाश्रम योजना हो
  अनुदानित वसतिगृह हो

  अधिक माहितीसाठी

  इथे क्लिक करा

  दूरध्वनी क्रमांक

  जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी –०७१५२-२४२७८३