बंद

अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलाकरीता शासकिय निवासी शाळा

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे शाळेचा दाखला
जातीचा दाखला
मागील इयत्तचे प्रगतीपत्रक
रहिवासी दाखला
उत्पन्नाचा दाखला
पासपोर्ट फोटो (5)
आधार कार्ड
बॅक पासबुक प्रत
वैद्यकिय प्रमाणपत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1)महाराष्ट्र शासान निर्णय सामाजिक न्याय सां.का. क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र.BCH-2002/प्र.क्र. 268/मावक-4 दिनांक-4 जुलै 2003
2) महाराष्ट्र शासान निर्णय सामाजिक न्याय सां.का. क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र.BCH-2011/प्र.क्र.211/मावक-4 दिनांक-29/06/2011
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी उपरोक्त प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाईन सुविधा आहे का – कोविड -19 ची परिस्थिती लक्षात घेता प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाईन लिंग देण्यात आलेली आहे
असल्यास सदर लिंक – https//docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSeaVgtQlDulCxCOpCiZdWSS_3uF-sXu7-G7-jfl6Z_EbmiYvA/viewform?usp=sf_link
आवश्यक शुल्क कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण
संबंधीत मुख्याध्यापक, शासकिय निवासी शाळा
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – शासन निर्णयानुसार
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण वर्धा.सेवाग्राम रेल्वे स्टेशन रोड,वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243331
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sdswo123wrd@gmail.com