बंद

अल्पसंख्याक प्रिमॅटीक शिष्यवृत्ती योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १) विद्यार्थ्याचा शाळेमार्फत ऑनलाईन अर्ज
२)विद्यार्थ्याचै आधार कार्ड
३) शाळेत असल्याबाबतचे बोनाफाईड सर्टीफिकेट
४) पालकाचा उत्पानाचा दाखला
(५) अल्पसंख्यांक असल्याबाबतचे स्वयं:घेाषनापत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग दि. २३ जुलै २००८
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) अर्जदार इ. १ली ते १० वी तील अल्पसंसंख्याक विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन अर्ज
२. पालकांचे उत्पन्न मर्यादा १,५०,०००/- आत असणे आवश्यक
३. अल्पसंख्यांक असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र
४. शाळेचे बोनाफाईड सर्टीफिकेट
५. मागील वर्षीचे शालेय गुण ६०% पेक्षा जास्त आवश्यक
६. फ्रेश विद्याथ्र्याची निवड हि केंद्राने दिलेल्या धार्मीक कोटयानुसार केली जाते.
ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय
असल्यास सदर लिंक – www.schlolarship.gov.in (National Scholarship Portal)
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – सदर ऑनलाईन आवेदन हे मुख्याध्यापक मार्फत जिल्‍हा लॉगीनला व नंतर स्टेट लॅागीनला फारवर्ड केले जातात. अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालय भारत सरकार कडून सदर योजनेत शिष्यवृती पात्र विद्यार्थ्याची निवड धर्म निहाय कोटयानुसार गुणवत्त्तेच्या आधारे केले जाते.
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ८ ते १० महिने

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक www.dmae.maharashtra.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट राज्य, डॅा. आंबेडकर मार्ग, पूणे-४११००१.

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०२०/२६१२६७२६/२६१२३४९५

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी directoradult1@gmail.com, dir_adulteducation@yahoo.in