बंद

इयता 11 वी चे प्रवेश देताना कला व क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या विदयार्थ्यांना अनुक्रमे 2 टक्के व 3 टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबत.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १. अर्जदाराचा अर्ज 2. स्पर्धेचे प्रमाणपत्र

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे )
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा क्रीडा अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ३ दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sport_wda@yahoo.com