बंद

किरकोळ केरोसीन दुकानाचा परवाना वारसाचे नांवे करणेबाबत (हयात परवानाधारकांबाबत)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.परवाना धारकाने स्वच्छेने सादर केलेला दिनांकित विनंती अर्ज.
2.वयाबाबत नियमानुसार पुरावा सादर करणे.
(शाळा सोडल्याचा दाखला) वैद्यकीय प्रमाणपत्र (वय 65 वर्षापेक्षा जास्त).
3. दीर्घकालीन आजारपणामुळे किंवा वैद्यकी कारणास्तव व्यवसाय करण्यास कायमस्वरुपी असमर्थ ठरत असेल त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे वैद्यकीय
प्रमाणपत्र.
4.     ज्या परवानाधारकास 60 टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व आललेले आहे व त्या अपंगत्वामुळे तो स्वत: व्यवसाय करण्या सक्षम ठरु शकत नाही त्यासठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र
5.     पुरवठा निरीक्षक यांनी वारस अर्जदार तसेच इतर वारसांचे समक्ष नोंदविलेले जबाब.
6.     पुरवठा निरीक्षक यांचे अहवालानुसार तहसिलदार यांचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह.
7.     मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचा परवाना.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1. शासन निर्णय क्र. साविव्य -2424/प्र.क्र.6178/नापु.-28, दिनांक 22 डिसेंबर 1997.
2. शासन निर्णय क्रमांक साविव्य-1000/प्र.क्र.72/नापु-28 दिनांक 07 जून,2000.
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी परवानाधारक मयत झाल्यास परवानाधारकाचे वारसाने सादर केलेला प्रस्तावात खालीलप्रमाणे आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी करणेत येते.
1.      परवानाधारकाने स्वेच्छेने सादर केलेला दिनांकित विनंती अर्ज.
2.      वयाबाबत नियमानुसार पुरावा सादर करणे (शाळा सोडल्याचा दाखला) वैद्यकीय प्रमाणपत्र (वय 65 वर्षापेक्षा जास्त).
3.      दीर्घकालीन आजारपणामुळे किंवा वैद्यकीय कारणास्तव व्यवसाय करण्यास कायमस्वरुपी असमर्थ ठरत असेल त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र
4.      ज्या परवाना धारकास 60 टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व आलेले आहे व त्या अपंगत्वामुळे तो स्वत: व्यवसाय करण्यास सक्षम ठरु शकत नाही त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
5.      पुरवठा निरीक्षक यांनी वारस अर्जदार तसेच इतर वारसांचे समक्ष नोंदविलेले जबाब.
6.      पुरवठा निरीक्षक यांचे अहवालानुसार तहसिलदार याचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय.
7.      मुळ किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचा परवाना.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे वरील प्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्याची खात्री करुन घेऊन परिपुर्ण प्रस्तावानुसार परवानाधारकाच्या स्वेच्छेनुसार वारसाचे नांवे परवाना वर्ग करणेची कार्यवाही करतात.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क नवीन किरकोळ केरोसीन परवाना फी रक्कम रु.500/- व अनामत रक्कम रु. 3000/-
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे वरील प्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्याची खात्री करुन घेऊन परिपुर्ण प्रस्तावानुसार परवानाधारकाच्या स्वेच्छेनुसार वारसाचे नांवे परवाना वर्ग करणेची कार्यवाही करतात.
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com