बंद

किरकोळ केरोसीन दुकानाचा परवाना नुतनीकरण करणे.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानदाराचा मुदतीत अर्ज
2.     नुतनीकरण फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतची चलनाची प्रत.
3.     किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचे मूळ प्राधिकारपत्र

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. रॉकेल -1902/4296 / प्र.क्र ./2610/नापु.-27, दिनांक 10 ऑगस्ट 2004.
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1.      किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचा परवाना.
2.      नूतनीकरण फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत
3.      किरकोळ केरोसीन विक्री दुकानाचे मूळ प्राधिकारपत्र

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क नुतनीकरण दर पाच वर्षाकरिता रक्कम रु.250/- विलंब झाल्यास प्रतिदिन रु. 20/- प्रमाणे दंड व अनामत रक्कम रु. 3000/-. आकारला जातो.

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – तहसिलदार
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – परवाना सरासरी 31 डिसेंबर अखेर नुतनीकरण.

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com