बंद

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे प्रकल्प अहवाल व प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) “शासन निर्णय क्रमांक AIF0720//प्र.क्र/१००/१४ ए दिनांक १३/०८/२०२०
Govt of India MA& FWNo. R-११०१६/२/२०२०-I&P dt १४/०८/२०२०”

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी कर्ज देणारी संस्था प्रकल्पाचे मूल्यांकन करेल आणि प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तपासेल
ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय.

असल्यास सदर लिंक – www.agriinfra.dac.gov.in

आवश्यक शुल्क नाही

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत नाही

निर्णय घेणारे अधिकारी – मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर अंड फार्मर वेल्फेअर गव्हरर्मेंट ऑफ इंडिया
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – कर्ज मागणी केलेल्या दिवसापासून 60 दिवसाच्या आत निर्णय कळविला जाईल
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/

कार्यालयाचा पत्ता सिविल लाइन, आबेडकर पुतळ्याजवळ जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या बाजूला.
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ७१५२२३२४४९

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com