बंद

दिव्यांग-अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थीक सहाय्य योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.विवाह नोंदणी दाखला .
2.वर /वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.
3.वर अथवा वधू यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.
4.वर /वधूचे एकत्रित फोटो.
5.दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीची शिफारसपत्रे.
6.महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याबाबत अधिवास (Domiciled) प्रमाणपत्र.
7.आधार कार्ड ,मतदान कार्ड
8.राष्ट्रीय कृत बँकेचे वर वधू यांचे संयुक्त खात्याची सत्यप्रत.
9.पोष्टाचे वर वधू यांचे संयुक्त बचत खात्याची सत्यप्रत
10.रक्कम रू.4500/-चे संसार उपयोगी साहित्यांचे जी.एस.टी.सह पावती.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमाक अपंग -2013/प्र.क्रं 103/अ.क्र. 2, 17 जुन 2014

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी अनु.क्र. 2 मध्ये दिलेल्या आवश्यक कागदपत्राची तपासणी करून

ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद,वर्धा
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – माहे 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर व माहे 1 आक्टो ते 31 मार्च

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सिविल लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-242783
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dswozpwardha@gmail.com